Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 1. Studia doktoranckie (III stopnia) umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii.
 2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite magisterskie z oceną co najmniej dobry (4.0) i została zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia.
 3. Kandydat na studia doktoranckie powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub innych równorzędnych
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopię dowodu osobistego
  • kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu Geografii)
  • ankietę kandydata na studia doktoranckie (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu Geografii)
  • opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego
  • wstępną deklarację samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia się roli opiekuna naukowego kandydata
 4. Tematyka rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących zagadnień:
  • geografia fizyczna
  • geografia społeczno-ekonomiczna
 5. Sposób przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
  • kandydaci są zobowiązani przedstawić prezentacją multimedialną w programie Power-Point (maksymalnie do 10 minut), uwzględniającą najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze (np. wynikające z wykonanej pracy magisterskiej) oraz wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej,
  • po przedstawionej prezentacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmująca: zagadnienia z zakresu geografii ze szczególnym uwzględnieniem specjalności, do której należy deklarowany przez kandydata temat pracy doktorskiej oraz zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
  Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia ocenę: prezentacji osiągnięć naukowo-badawczych i zamierzeń badawczych, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Geografii UP w Krakowie.

 6. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną w trybie konkursowym i w ramach limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywna ocena prezentacji osiągnięć i zamierzeń badawczych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Geografii UP w Krakowie.

 7. Czas trwania składania wymaganych dokumentów: 4. 09 – 22. 09 2017 r. Dokumenty przyjmuje i informacji udziela: Dziekanat Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP,
  ul. Podchorążych 2, pok. 136 w godz. 12:00-14:00.

 8. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 28 września 2017 o godz. 10:00 w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2 w sali 527. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego, jest dostarczenie wymaganych dokumentów. Do kandydatów dodatkowo nie będą wysyłane zawiadomienia o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni decyzją wydaną w trybie administracyjnym do 2 października 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie studiów doktoranckich nastąpi w dniu 13 października 2017 roku.