O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się tytułem magistra lub równorzędnym oraz spełniający warunki rekrutacji ustalone przez Senat Uczelni.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 (PDF 711 KB)

 

Warunki rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018