Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2017/2018

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja w wysokości:

•  120 zł na kierunki:
—  digital design (studia stacjonarne I stopnia)
—  grafika (studia stacjonarne I stopnia)
—  wzornictwo (studia stacjonarne I stopnia)

•  85 zł na pozostałe kierunki

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie, przez Internet na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji.

4Odcinek potwierdzający wpłatę kandydat dołącza do formularza rejestracyjnego, stanowiącego Podanie, składanego w trybie i terminach podanych w elektronicznym informatorze.

5Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub nieprzystąpienie kandydata do procesu kwalifikacji na studia.

6Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego e-mailem na adres: rbirgiel@up.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich. W podaniu, oprócz nazwiska i numeru kandydata, musi zostać podany numer konta bankowego do przelewu zwrotu.

Podstawa prawna: Decyzja Nr R/0.0201-9/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2017 roku