Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku biologia o profilu akademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm – środowisko;

  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych;

  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych;

  • wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;

  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do poziomu studiów I stopnia wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą teoretyczną, pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w: jednostkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności nauczycielskiej biologia z chemią jest przygotowany do nauczania biologii i chemii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

Po ukończeniu specjalności biologia eksperymentalna i środowiskowa absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w jednostkach naukowo-badawczych.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
ibiol@up.krakow.pl