limity przyjec

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 90 90
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 35 30
art & design 100
bezpieczeństwo państwa 100 90
biologia 45 15
edukacja techniczno-informatyczna 60 30
ekonomia społeczna 30 30
etyka – mediacje i negocjacje 45 15
filologia angielska 75 45
filologia germańska 30
filologia hiszpańska 30
filologia polska 45 20
filologia romańska 30
filologia rosyjska 30
filologia włoska 15  –
filozofia 15 15
fizyka 15
geografia 40 15
gospodarka przestrzenna 30* 15*
grafika projektowa imultimedia 12
historia 35 30
informatyka 30 30
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 20
logopedia 40
matematyka 60 30
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 60 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 80 75
pedagogika specjalna 90 90
politologia 30 15
polityka społeczna 30 15
praca socjalna 45 30
socjologia 45 30
stosunki międzynarodowe 30 15
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka współczesna 26
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  35
turystyka i rekreacja 60 15
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 30

 

* pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych semestralnie.

Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Opłata rekrutacyjna

 
 
 


Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 – OBYWATELE POLSCY

 
 


Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 – OBCOKRAJOWCY

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700  3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo państwa  3900  3900
biologia 4200  4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 4000
ekonomia społeczna 3700 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200 4200
filologia angielska 4700 4700
filologia polska 3300 3300
filozofia 4200 4200
geografia 4000 4000
gospodarka przestrzenna 4000 2000
historia 3400 3400
informatyka 5000 5000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300 3300
matematyka 4200 4200
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200 3200
praca społeczna 4200 4200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 4200 4200
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020