O czym każdy obcokrajowiec kandydujący na studia wiedzieć powinien?

Myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne. Zaczynamy!

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca).

2Przygotuj odpowiednie dokumenty:

 1. wydruk formularza rejestracyjnego z elektronicznego systemu rekrutacyjnego
 2. kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 4. kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem)
 5. kserokopię Karty Polaka – dotyczy osób, które ją posiadają
 6. kserokopię karty stałego pobytu – dotyczy osób, które ją posiadają
 7. kserokopię certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1 (nie dotyczy kierunków, na których przeprowadzany jest egzamin z j. polskiego: geografii, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej, monitoringu środowiska przyrodniczego)
 8. kserokopię polisy ubezpieczeniowej
 9. kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego wraz z tłumaczeniem na język polski
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm)

3Dokumenty (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) złóż w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w informatorze oraz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

4Jeżeli zostałeś przyjęty na studia, musisz dokonać wpisu. W tym celu przygotuj dokumenty nr 8, 9, 10 oraz dokumenty wskazane na Twoim indywidualnym koncie kandydata. Przygotuj także oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (nr 1, 2 oraz 4–9) – będziesz je musiał przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej. Wszystkie formalności związane z wpisem na studia załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę. Pobierz druk upoważnienia

 

Порядок приема и правила поступления в Педагогигеский университет

1Иностранцы, подающие документы в вуз, обязаны приступить к вступительным испытаниям, предварительно зарегистрировавшись в системе rekrutacja.up.krakow.pl (регистрация начинается с 1 июня).

2Абитуриенты-иностранцы обязаны предоставить следующие документы:

 1. заявление по установленному в вузе образцу
 2. копию (вместе с оригиналом для ознакомления) аттестата о среднем (полном) общем образовании/диплома о высшем образовании, легализированного либо заверенного апостилем или другого документа, полученного за границей, дающего право поступать в вузы каждого типа в стране, в системе которой действует учреждение, выдающее аттестат о среднем (полном) образовании/диплом о высшем образовании, вместе с переводом на польский язык
 3. квитанцию, подтверждающюю оплату регистрационного взноса
 4. копию паспорта – страниц с визой и фотографией
 5. копию карты поляка – касается обладателей карты поляка
 6. копию вида на жительство в Польше – касается обладателей вида на жительцтво
 7. копию сертификата, подтверждающего уровень владения польским языком
 8. копию страхового полиса на случай болезни или последствий несчастных случаев
 9. копию медицинской справки, вместе с переводом на польский язык
 10. 2 фотографии (35×45 мм)

3Документы номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 надо подать в сроки и место, установленные графиком приема в университет. Если не можете подать их лично, может это сделать кто-то другой. В данном случае не нужна доверенность.

4После получения информации о зачислении в Университет, Вам надо лично подтвердить направление/специальность, в сроки определенные Приемной комиссией. Зачисленные кандидаты должны предоставить документы номер 8, 9, 10, а также документы указанные в электронной системе. Оригиналы документов номер 1, 2 а также 4–9 надо предоставить для ознакомления. Если не можете потвердить лично, может это сделать кто-то другой при помощи пелномочия версия для печати. После подтверждения Вы получите документ о зачислении в Университет.

 

 

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 11 czerwca 2018 r. studenci studiów niestacjonarnych uiszczają roczną opłatę za naukę (tzw. czesne) w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2018 r.
 • II rata – do 30 listopada 2018 r.
 • III rata – do 15 marca 2019 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2019 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019
(PLN)
prawo 2200
psychologia 2000

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

 

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2018/2019

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja w wysokości:

•  120 zł na kierunki:
—  digital design (studia stacjonarne I stopnia)
—  grafika (studia stacjonarne I stopnia)
—  wzornictwo (studia stacjonarne I stopnia)

•  85 zł na pozostałe kierunki

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie, przez Internet na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji.

4Odcinek potwierdzający wpłatę kandydat dołącza do formularza rejestracyjnego, stanowiącego Podanie, składanego w trybie i terminach podanych w elektronicznym informatorze.

5Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub nieprzystąpienie kandydata do procesu kwalifikacji na studia.

6Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego e-mailem na adres: rbirgiel@up.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji. W podaniu, oprócz nazwiska i numeru kandydata, musi zostać podany numer konta bankowego do przelewu zwrotu.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2018/2019