Poniższy regulamin studiów obowiązuje do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin studiów I i II stopnia (PDF 7,68 MB)

Regulamin studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin studiów doktoranckich.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

  Regulamin studiów I i II stopnia – plik do pobrania (PDF 330 KB)

Spis treści

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia wyższe w Uczelni, zwane dalej studiami, prowadzone są w ramach kierunków studiów.
 2. Kierunek studiów może być prowadzony przez wydział albo łącznie przez kilka wydziałów, a także wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 3. W Uczelni mogą być prowadzone indywidualne studia międzyobszarowe. Studenci tych studiów podlegają zapisom niniejszego regulaminu.
 4. Zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest rektor, a na wydziale dziekan.
 5. Studia wyższe prowadzone są jako stacjonarne lub niestacjonarne.
 6. Studia niestacjonarne są formą studiów wyższych inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat Uczelni.
 7. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów.
 8. Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów, a jednolite studia magisterskie od dziewięciu do dwunastu semestrów.
 9. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

§ 2

 1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
  1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, w tym także za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce i za wpis warunkowy;
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowolających wyników w nauce i za wpis warunkowy;
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym wyrównanie różnic programowych oraz zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
  4. prowadzeniem studiów w języku obcym, z wyłączeniem studiów na kierunku filologia;
  5. przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Uczelnia pobiera też inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, jeśli stanowi on formę dokumentowania przebiegu studiów, dyplomu, dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz ich duplikatów.
 3. Wysokość wszelkich związanych ze studiowaniem opłat określa rektor.
 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych ze studiowaniem oraz warunki zwalniania w całości lub w części z opłat reguluje uchwała senatu Uczelni.

§ 3

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia, potwierdzonego na piśmie, ślubowania o treści podanej w Statucie Uczelni oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką, poświadczającą jego status, oraz indeks.
 3. Studenci mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 4. Indeks i legitymacja stanowią własność studenta. W przypadku studiowania w Uczelni na więcej niż jednym kierunku, student otrzymuje odrębny indeks.
 5. Indeks może być prowadzony w formie elektronicznej.

§ 4

 1. Studenci wszystkich prowadzonych w Uczelni studiów tworzą samorząd studencki.
 2. Zasady organizacji i tryb działania samorządu studenckiego, rodzaje i sposób wyłaniania jego organów oraz jego kompetencje określa regulamin samorządu.
 3. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

II. Organizacja studiów

II.1. Zasady ogólne

§ 5

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Organizację roku akademickiego na studiach stacjonarnych ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i ogłasza ją do 30 kwietnia roku, w którym dany rok akademicki się rozpoczyna.
 3. Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych jest semestralna i obejmuje dwa semestry: zimowy i letni.
 4. Organizację roku akademickiego na studiach niestacjonarnych określa dziekan (w miarę możliwości tak, aby studenci mogli pogodzić studia z pracą) i podaje do wiadomości na stronie wydziału.
 5. Realizacja cyklu kształcenia na prowadzonych w uczelni studiach rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. W szczególnym przypadku rektor może dla danego kierunku (specjalności), poziomu bądź formy studiów ustalić inny termin rozpoczęcia cyklu kształcenia.
 6. Organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów ustala (z udziałem przedstawicieli samorządu studentów) kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej wydziału realizującej kształcenie na danym kierunku/specjalności studiów, a zatwierdza dziekan z uwzględnieniem ust. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych ustalana jest w sposób zapewniający ich realizację w pełnym wymiarze przewidzianym w planie studiów i programie kształcenia dla danego semestru (roku).
 7. Student może mieć w jednym dniu tylko jeden egzamin lub zaliczenie z oceną.
 8. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem semestru, a terminy egzaminów nie później niż na miesiąc przed sesją egzaminacyjną, w tym przy wykorzystaniu Internetu.
 9. Terminy zjazdów w danym roku akademickim są podawane do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych na pierwszych zajęciach, a terminy egzaminów – po zrealizowaniu połowy zajęć z danego kursu (nie później jednak niż na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu lub zaliczenia z oceną).
 10. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
 11. W wyjątkowych przypadkach, dotyczących kierunku studiów, decyzje o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych może podjąć dziekan w porozumieniu z rektorem.

§ 6

 1. Kształcenie studentów w Uczelni odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych dalej łącznie programami studiów, uchwalonych przez rady wydziałów, zawierających opis efektów kształcenia zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak też opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów.
 2. Opis procesu kształcenia prowadzącego do realizacji przyjętych dla kierunku efektów kształcenia dzielony jest na spójne merytorycznie części, zwane dalej kursami, których realizacja zamyka się w ramach podstawowych okresów zaliczeniowych tych studiów.
 3. Wchodzącym w zakres programu studiów kursom oraz praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS na podstawie przeprowadzonego bilansu wkładu pracy studenta.
 4. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów ECTS, przypisanych danemu kursowi (praktyce), jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie kursu (praktyki) następuje w drodze sprawdzenia efektów kształcenia.
 5. Suma punktów ECTS przyporządkowanych kursom i praktykom dla danego roku wynosi nominalnie 60, zaś w danym semestrze i w konkretnym planie studiów 30. Liczba punktów ECTS dla nieparzystego, ostatniego semestru studiów wynosi 30.
 6. Punktów ECTS nie przyporządkowuje się:
  1. zajęciom z przysposobienia bibliotecznego,
  2. szkoleniom, w tym z zakresu bhp i przeciwpożarowym,
  3. praktykom zawodowym niestanowiącym integralnej części programu studiów (nadobowiązkowym).
 7. Jednostki naukowo-dydaktyczne realizujące kształcenie na danym kierunku publikują na swoich stronach internetowych obowiązujące w danym roku akademickim programy studiów oraz informacje o programach kursów i praktyk, zasadach ich realizacji oraz formach sprawdzania efektów kształcenia – dla wszystkich cykli i form kształcenia.
 8. Na stronie internetowej wydziałów publikowane są wymagania programowe, w tym w szczególności efekty kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów.
 9. Na wniosek kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku, zatwierdzony przez radę wydziału, zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Zakres i warunki prowadzenia zajęć w języku obcym ustala dziekan.

§ 7

 1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie lat studiów.
 2. Dla studentów rozpoczynających studia opiekuna roku powołuje dziekan na wniosek kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku, złożony po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. Dziekan zatwierdza określony przez kierownika jednostki realizującej kształcenie zakres obowiązków opiekuna roku.
 3. Na wniosek studentów i w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku dziekan może zmienić opiekuna roku.
 4. Ustalenia dotyczące organizacji studiów, w tym w szczególności harmonogramów zajęć, podejmowane są z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego.
 5. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zakresem działalności.
 6. Sposób dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności, dla poszczególnych studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności określony został w § 14 niniejszego regulaminu.

II.2. Studia według indywidualnych programów

§ 8

 1. Student może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wykazuje wybitne uzdolnienia w zakresie studiowanego kierunku.
 2. Zgodę – na wniosek zainteresowanego studenta, złożony przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, zaopiniowany przez radę jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku wydaje dziekan.
 3. Dziekan, na wniosek kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku studiów, powołuje spośród nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego opiekuna naukowego studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny program studiów.
 4. Indywidualny program studiów powinien zapewnić możliwość osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów kształcenia zatwierdzonych dla kierunku oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta.

§ 9

 1. Indywidualny program studiów podlega zatwierdzeniu przez radę wydziału.
 2. Organizację indywidualnego programu studiów (w tym: terminy zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych) ustala ze studentem jego opiekun naukowy, a zatwierdza dziekan.
 3. Studia według indywidualnego programu studiów mogą trwać krócej niż przewiduje program studiów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 i 8.
 4. Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów.

II.3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów

§ 10

 1. Student studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może uzyskać zgodę na realizację studiów (w danym semestrze lub roku akademickim) według indywidualnej organizacji.
 2. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu w danym semestrze lub roku akademickim indywidualnych terminów zaliczeń, egzaminów oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów.
 3. Zgodę na realizację studiów według indywidualnej organizacji wydaje dziekan, na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta.

§ 11

 1. Student, przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zostaje wpisany na semestr/rok studiów określony przez dziekana wydziału, a wskazany przez wydziałową komisję ds. certyfikacji.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, studiuje według indywidualnego planu studiów pod opieką tutora.
 3. Indywidulny plan studiów podlega zatwierdzeniu przez radę wydziału.

§ 12

Studia według indywidulnego planu studiów są uruchomiane również w przypadku cykli kształcenia, na których liczba studentów spadła poniżej 12 osób.

§ 13

 1. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji czy indywidualnego planu studiów nie zwalnia studenta z obowiązku wykazania, że osiągnął wszystkie założone dla programu studiów efekty kształcenia i uzyskania przypisanej programem studiów na danym poziomie kwalifikacji liczby punktów ECTS.
 2. Indywidualną organizację studiów (w tym: uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów) student ustala z prowadzącymi poszczególne kursy. Ustalenia te, jak i indywidualne terminy odbywania praktyk zawodowych, zatwierdza dziekan – po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

II.4. Sposób dostosowania i organizacji studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi

§ 14

 1. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć, za zgodą prorektora ds. studenckich, asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego oraz inne osoby pomagające studentom niepełnosprawnym. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do prorektora ds. studenckich za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Student, gdy jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności, może na zajęciach dydaktycznych stosować urządzenia rejestrujące dźwięk lub dźwięk i obraz. Jednakże student zobowiązany jest do uprzedniego podpisania w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny w myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 3. Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację planu studiów przewidzianego na dany rok albo semestr dziekan na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów lub udzielić studentowi urlopu na zasadach określonych w § 31 niniejszego regulaminu.
 4. Student niepełnosprawny ma prawo do alternatywnych zajęć wychowania fizycznego (dostosowanych do jego możliwości), które na wniosek Biura ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje Centrum Sportu i Rekreacji.
 5. Studentowi niepełnosprawnemu przysługuje prawo do uczestnictwa w alternatywnych lektoratach języków obcych. Zajęcia w formie lektoratów organizuje, na wniosek i przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Centrum Języków Obcych UP.
 6. Student będący osobą niepełnosprawną może, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje wymagania dotyczące warunków uzyskania zaliczenia i zdawania egzaminu. W szczególności student może wymagać:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu o 30 minut;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękowiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne itp.;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 7. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność student nie był w stanie zdobyć zaliczeń i zdać egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student ma prawo wnioskować do dziekana o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dziekan może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji z zastrzeżeniem, że uzyskanie wszystkich zaległych zaliczeń i zdanie egzaminów nie może nastąpić później niż do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie kolejnej sesji. Decyzję o zmianach terminów podejmuje dziekan po uzyskaniu opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin.

II.5. Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów

§ 15

 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą brać udział wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rekomendacji dyrektora szkoły.
 2. Wniosek ucznia o uczestniczenie w wybranych zajęciach wraz z rekomendacją dyrektora winien zostać złożony do dziekana odpowiedniego wydziału, który podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję. W przypadku uczniów niepełnoletnich do wniosku musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Uczniowie, którzy uzyskali zgodę dziekana na uczestniczenie w wybranych zajęciach, mają prawo do korzystania z wyposażenia dydaktycznego i infrastruktury Uczelni na takich samych zasadach, jak studenci, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Uczeń musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczeń uczestniczący w zajęciach uczelnianych uzyskuje zaliczenie na zasadach obowiązujących studentów, a określonych w niniejszym regulaminie. Uczelnia rejestruje osiągnięcia ucznia na specjalnej karcie zaliczeń.
 6. Uczniowie, którzy po uzyskaniu matury podjęli studia na kierunku, na którym brali udział w zajęciach i uzyskali zaliczenie tych zajęć przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z wymogu uczęszczania na zajęcia, jeśli obowiązujące wówczas efekty kształcenia nie uległy w stosunku do poprzedniej wersji istotnym zmianom. Decyzja o zwolnieniu należy do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.
 7. W przypadku podjęcia przez ucznia studiów na innym kierunku zaliczenie zajęć przez prowadzącego bez wymogu uczestnictwa w nich jest możliwe pod warunkiem wystarczającej zgodności efektów kształcenia.

II.6. Przeniesienie i studia dodatkowe

§ 16

 1. Studentem Uczelni może (w miarę wolnych miejsc) zostać student innej szkoły wyższej, pod warunkiem porównywalności programów studiów i kryteriów przyjęć na studia w obu uczelniach.
 2. Decyzję o przyjęciu i uznaniu zaliczonych w innej szkole wyższej kursów i praktyk podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku, określając rok (semestr) dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania różnic programowych.
 3. Student może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełni wszystkie obowiązki względem Uczelni.

§ 17

 1. Student może przenieść się na inny kierunek w Uczelni, w miarę wolnych miejsc i przy porównywalności kryteriów przyjęć na studia. Decyzję o przyjęciu studenta na nowo wybrany kierunek podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki właściwej dla nowo wybranego kierunku.
 2. Student może przenieść się ze specjalności na danym kierunku studiów na inną specjalność na tym kierunku, w miarę wolnych miejsc i przy porównywalności kryteriów przyjęć na studia. Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje dziekan – po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki właściwej dla nowo wybranej przez studenta specjalności.
 3. Warunkiem przeniesienia jest uznanie dotychczas osiągniętych efektów kształcenia i uzyskanych punktów ECTS.
 4. Jeżeli to konieczne, dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku wskazuje kursy niezbędne do nadrobienia.
 5. Dziekan, wydając zgodę w przypadkach, o których mowa powyżej, określa rok (semestr) studiów, na który ma nastąpić wpis oraz termin wyrównania różnic programowych.

§ 18

W uzasadnionych przypadkach student może, w miarę wolnych miejsc, zmienić formę studiów: ze stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku studiów.

III. Prawa i obowiązki studenta

§ 19

 1. Student ma prawo do:
  1. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
  2. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  3. zgłaszania władzom wydziału i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
  4. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć;
  5. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji prac dyplomowych;
  6. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub specjalności studiów;
  7. uczestniczenia w pracach organów samorządu studenckiego, zgodnie z regulaminem samorządu;
  8. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Uczelni;
  9. zrzeszania się w stowarzyszeniach i organizacjach działających w Uczelni;
  10. podjęcia obowiązków asystenta-stażysty, zgodnie z art.191 ustawy, na zasadach określonych przez statut Uczelni;
  11. pomocy materialnej i zakwaterowania w domu studenckim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  12. nieodpłatnej opieki lekarskiej, na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Studenci mogą korzystać z infrastruktury badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

§ 20

 1. Student jest obowiązany w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia, oraz postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności jest obowiązany do:
  1. zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem studiów;
  2. zapoznania się z programem studiów i zasadami oceniania oraz ewaluacji założonych efektów kształcenia;
  3. przestrzegania zasad udziału w zajęciach dydaktycznych, ustalonych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela akademickiego;
  4. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia trybu, zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji;
  5. zaliczania w ustalonych terminach zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych programem studiów;
  6. terminowego przedkładania wymaganej dokumentacji (indeks, karta okresowych osiągnięć studenta);
  7. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  8. niezwłocznego zawiadomienia dziekanatu w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki;
  9. niezwłocznego zawiadamiania dziekanatu o zmianie:
   1. nazwiska lub adresu (w tym adresu e-mail),
   2. warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;
  10. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  11. przestrzegania norm życia koleżeńskiego oraz poszanowania zasad współżycia społecznego;
  12. dbania o dobre imię Uczelni;
  13. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Student, będąc pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej, jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w życiu Uczelni, w tym w szczególności jest zobowiązany do udziału w imprezach organizowanych w Uczelni, takich jak uroczysta inauguracja roku akademickiego i święto Uczelni.

IV. Zaliczenia i egzaminy

IV.1. Zaliczenie kursu

§ 21

 1. Podstawowym okresem zaliczeniowym jest:
  1. na studiach stacjonarnych – semestr;
  2. na studiach niestacjonarnych – rok lub semestr, zgodnie z decyzją dziekana, podjętą po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 2. Student może zaliczyć dany kurs i uzyskać przypisane mu punkty ECTS wyłącznie po sprawdzeniu, że osiągnął założone dla tego kursu efekty kształcenia.
 3. Formy sprawdzania poziomu osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia oraz zasady ustalania oceny z kursu są elementami programu studiów udostępnianymi studentom na stronach jednostek naukowo-dydaktycznych, w dokumencie zawierającym szczegółową charakterystykę kursu, zwanym kartą kursu.
 4. Zaliczenie kursu obejmuje zaliczenie wszystkich przewidzianych dla niego form zajęć dydaktycznych, zgodnie z warunkami określonymi w karcie kursu, w tym – jeśli zakłada to program studiów – złożenie egzaminu.
 5. Zaliczenia zajęć prowadzonych w określonej formie dokonuje prowadzący te zajęcia, chyba że prowadzący dany kurs (prowadzący wykład), za zgodą kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, ustali inaczej. Jeżeli zajęcia prowadzone są dla danej grupy ćwiczeniowej przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje nauczyciel wyznaczony przez kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.
 6. W przypadku niezaliczenia studentowi danej formy zajęć przez prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego, student może odwołać się, składając w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku umotywowany wniosek do kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku. Kierownik może w tym przypadku zarządzić zaliczenie komisyjne.
 7. Zaliczenie komisyjne odbywa się na tych samych zasadach, co egzamin komisyjny, z uwzględnieniem zapisu § 25 ust. 4 i 5 i 6.
 8. Student może zaliczyć dany kurs w terminie wcześniejszym, po uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym ten kurs.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z zaliczaniem poszczególnych form zajęć, kursów oraz egzaminów komisyjnych rozstrzyga dziekan.

§ 22

 1. Student może za zgodą dziekana zaliczyć niektóre kursy (w tym również praktyki) w innej szkole wyższej (w kraju lub za granicą), w której funkcjonuje system ECTS (dotyczy to również programu MOST).
 2. Dziekan wyraża zgodę na zaliczenie wybranych kursów w innej szkole wyższej poprzez ustalenie w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku warunków tzw. „Porozumienia o programie zajęć”.
 3. Podstawą uznania studentowi kursów zrealizowanych w innej uczelni jest wywiązanie się przez niego z warunków określonych w podpisanym „Porozumieniu o programie zajęć”.
 4. Zaliczenia zajęć, o których mowa w ust. 3, dokonuje dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki naukowo-dydaktycznej, potwierdzając to wpisem w dokumentacji, o której mowa w § 24. ust. 3.

IV.2. Egzaminy

§ 23

 1. Egzamin jest sprawdzianem osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia, założonych w programie studiów dla jednego lub więcej kursów. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej lub zdalnej, bądź przy zastosowaniu wszystkich tych form.
 2. Nauczyciel akademicki prowadzący w ramach danego kursu wykłady informuje studentów o programie kursu, zakresie literatury przedmiotu oraz zasadach zaliczania poszczególnych form zajęć i wymaganiach egzaminacyjnych.
 3. Egzamin z kursu, dla którego w programie studiów nie przewidziano wykładów, przeprowadza nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.
 4. W wyjątkowych przypadkach dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku może wyznaczyć do przeprowadzenia egzaminu z danego kursu na danym roku studiów nauczyciela akademickiego, który prowadzi ten sam lub pokrewny kurs.
 5. Do egzaminu z kursu, dla którego program studiów przewiduje ćwiczenia, student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Jeśli ćwiczenia występują w kilku formach zajęć – po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich tych zajęć. Brak zaliczenia oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie podstawowym.
 6. Nieuzyskanie zaliczenia z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu poprawkowego oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie poprawkowym.
 7. Utrata prawa do zdawania egzaminu w danym trybie jest równoznaczna z umieszczeniem w dokumentach wymienionych w § 24 ust. 3 sformułowania: „brak oceny” (który liczony jest jako liczba „2” przy obliczaniu średniej ocen). Uprawnienie takie przysługuje dziekanowi.
 8. Student przystępuje do egzaminu po otrzymaniu karty okresowych osiągnięć studenta.
 9. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie przez studenta winno nastąpić do 7 dni kalendarzowych od daty egzaminu. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan, wyznaczając jednocześnie okres, w jakim student winien zdać zaległy egzamin.
 10. Nieusprawiedliwione niestawienie się w terminie na egzamin skutkuje umieszczeniem zapisu „ brak oceny” w dokumentach wymienionych w § 24 ust. 3 (który liczony jest jako liczba „2” przy obliczaniu średniej ocen). Uprawnienie takie przysługuje dziekanowi.
 11. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony przez prowadzącego kurs z udziału w niektórych zajęciach wchodzących w zakres realizowanych prac badawczych.
 12. W przypadku uzyskania z egzaminu w pierwszym terminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego.

§ 24

 1. W Uczelni stosuje się następujące oceny i ich oznaczenia liczbowe, a także odpowiedniki w języku angielskim oraz według skali ocen ECTS:
  bardzo dobry 5,0 very good A – excellent
  plus dobry 4,5 good plus B – very good
  dobry 4,0 good C – good
  plus dostateczny 3,5 satisfactory plus D – satisfactory
  dostateczny 3,0 satisfactory E – acceptable
  niedostateczny 2,0 unsatisfactory F – failed
 2. Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, oznaczającą brak zaliczenia lub niezdanie egzaminu.
 3. Oceny z wszystkich egzaminów umieszczane są w indeksie, karcie okresowych osiągnięć studenta i protokole egzaminacyjnym oraz wliczane do średniej ocen ze studiów.
 4. W programie studiów mogą być wskazane kursy niekończące się egzaminem oraz praktyki zawodowe, z których oceny także wchodzą do średniej ocen ze studiów. Wszystkie oceny z tych kursów i praktyk wpisywane są w dokumentach, o których mowa w ust. 3.
 5. Listę kursów, których ocena z zaliczenia jest wliczana do średniej ocen ze studiów, ustala na podstawie programów studiów dziekan.
 6. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie procedury uznania efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnym i nieformalnym na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 7. Zaliczenie z oceną jest traktowane jak egzamin.
 8. Student ma obowiązek uzyskać zaliczenie przed egzaminem, jeśli dla danego kursu przewidziane jest zaliczenie i egzamin.
 9. Zaliczenie kursu w procedurze uznania efektów uczenia się dokonywane jest przez dziekana wydziału, z uwzględnieniem zapisu ust. 10 niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentów uzyskanych z jednostki naukowo-dydaktycznej realizującej kształcenie na danym kierunku.
 10. Jeżeli zaliczenie dotyczyło kursu kończącego się zgodnie z planem studiów oceną, zamiast oceny do protokołu i karty okresowych osiągnięć studenta wpisuje się: „ zaliczono”.

§ 25

 1. Student, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, ma prawo w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku złożyć do dziekana umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
 2. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny stosownie do złożonego wniosku lub z własnej inicjatywy.
 3. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych charakterem studiów, dziekan może ustalić inną formę tego egzaminu.
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący, którym może być: dziekan, prodziekan, kierownik jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku lub jego zastępca,
  2. nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący studenta,
  3. specjalista z zakresu danego kursu lub kursu pokrewnego.
 5. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta.
 6. Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na uczestnictwo (bez prawa głosu stanowiącego) w egzaminie komisyjnym: opiekuna roku, specjalisty z zakresu kursu, wskazanego przez studenta lub przedstawiciela samorządu studenckiego.
 7. W przypadku niedostatecznego wyniku egzaminu komisyjnego dziekan podejmuje decyzję o:
  1. zezwoleniu – z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – na powtarzanie semestru (roku) studiów,
  2. w uzasadnionym przypadku wpisie warunkowym na semestr (rok) następny,
  3. skreśleniu z listy studentów.

IV.3. Praktyki zawodowe

§ 26

 1. Praktyki zawodowe przewidziane w programach studiów stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w ustalonych planami studiów terminach.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel akademicki wyznaczony na opiekuna dydaktycznego praktyki lub kierownik praktyki z danego zakresu.
 3. Zasady i tryb organizacji, odbywania i zaliczania praktyk określa zarządzenie rektora.
 4. Szczegółowe zasady dotyczycące odbywania praktyk zawodowych uchwala rada jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

IV.4. Zaliczenie semestru (roku).
Wpis warunkowy i powtarzanie semestru (roku)

§ 27

 1. Zasady zaliczenia semestru (roku) oparte są na systemie ECTS.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru (roku) i wpisu na semestr (rok) następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów kształcenia i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów, w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 3. Studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich, który nie zaliczył semestru (roku), dziekan może skreślić z listy studentów lub wyrazić zgodę na dwa wpisy warunkowe.
 4. W odniesieniu do studenta, który nie zaliczył semestru (roku) studiów, poza przypadkiem określonym w ust. 3, dziekan może wyrazić zgodę na:
  1. dwa wpisy warunkowe na semestr (rok) następny,
  2. powtarzanie semestru (roku) studiów.
 5. O wpis warunkowy na semestr (rok) następny, w przypadku nieuzyskania liczby punktów wynikającej z planu studiów, może ubiegać się student, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dziekana, a niezaliczony kurs (praktyka) nie jest warunkiem koniecznym dla kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym dla podjęcia kursów/praktyk na semestrze/roku wyższym), z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 7 niniejszego paragrafu. Student powtarzający niezaliczony kurs lub praktykę jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.
 6. Zarządzenie dziekana, dotyczące limitu niedoborów punktowych na wszystkich prowadzonych przez wydział studiach, ogłaszane jest na początku każdego semestru (roku).
 7. W wyjątkowych przypadkach dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku, może zmienić dopuszczalny limit brakujących punktów. Dziekan podejmuje również ostateczną decyzję w sprawie tego czy brak zaliczenia danego kursu/praktyki stanowi warunek dla podjęcia kształcenia na semestrze/roku wyższym.
 8. Zaliczenie ostatniego semestru (roku) studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego.

§ 28

 1. Dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku, określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok (semestr) studiów różnic programowych wynikających ze zmian w programach studiów.
 2. Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku, może zezwolić studentowi powtarzającemu rok (semestr) studiów na udział w zajęciach, a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych kursów na wyższym semestrze lub roku studiów, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami studenta.
 3. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych kursów, które miał zaliczone, oraz odbywania zaliczonych praktyk zawodowych.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z kursu objętego warunkiem i zaliczenia kursu zgodnie z określonymi w karcie kursu wymaganiami.
 5. Student może uzyskać zgodę na powtarzanie roku (semestru) z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 3. Zgodę wydaje dziekan na wniosek studenta, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.
 6. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.

IV.5. Skreślenie z listy studentów

§ 29

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów (gdy student nie podejmuje czynności – do miesiąca – związanych organizacyjnie z tokiem i etapem studiów);
  2. rezygnacji ze studiów, z uwzględnieniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu;
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
  4. niezdania lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego;
  5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów również w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce, w tym nieosiągania przez studenta efektów kształcenia określonych w kartach kursów lub nieuczęszczania na zajęcia (przez co rozumie się ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze na zajęciach z danego kursu);
  2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
  3. niewniesienia w wyznaczonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów;
  4. niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie za pośrednictwem dziekana do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Student, który rezygnuje ze studiów, jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji we właściwym dziekanacie. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów.

IV.6. Wznowienie studiów

§ 30

 1. Wznowienie studiów nie przysługuje osobom skreślonym z listy studentów pierwszego roku.
 2. Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów na wyższych latach studiów, może nastąpić za zgodą dziekana, który określa, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, zakres i termin wyrównania różnic programowych i uzyskania przypisanych punktów ECTS.
 3. Jeżeli różnice programowe spowodowane zmianą programów studiów są znaczne, dziekan może:
  • zarządzić egzamin sprawdzający w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku,
  • wydać zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym, niż wynika to z zapisu w indeksie o roku (semestrze) studiów zaliczonym przed skreśleniem,
  • odmówić zgody na wznowienie studiów.
 4. Za egzamin sprawdzający i wyrównywanie różnic programowych student uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez rektora.
 5. Student wydalony dyscyplinarnie z Uczelni traci prawo do wznowienia studiów przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym w art. 222 ust. 2 ustawy.
 6. Dziekan może odmówić kolejnego wznowienia studiów osobie, która już raz wznowiła studia na tym kierunku, a następnie została skreślona.
 7. Osoba, która studiowała na jednolitych studiach magisterskich i chce wznowić studia, może być przyjęta przez dziekana tylko na studia pierwszego stopnia, a po ich skończeniu może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

V. Urlopy

§ 31

 1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć. Urlop krótkoterminowy może trwać do 3 miesięcy, długoterminowy do 1 roku.
 2. Student może otrzymać urlop (krótkoterminowy lub długoterminowy) w przypadku:
  1. choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  2. innych ważnych okoliczności losowych.
 3. Studentowi pierwszego roku studiów urlop może być udzielony jedynie w przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem.
 4. Student, przed podjęciem zajęć po urlopie spowodowanym długotrwałą chorobą, ma obowiązek przedstawienia władzom wydziału zaświadczenia o zdolności do dalszego studiowania na wybranym kierunku, wystawionego przez odpowiedniego specjalistę. Zaświadczenie lekarskie jest wymagane tylko w przypadku kierunków studiów, na których istnieje wymóg przedłożenia zaświadczenia lekarskiego przed przyjęciem na studia.
 5. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów, ma prawo jeden raz w czasie studiów do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny (tzw. urlop dziekański). Urlop tego typu student może otrzymać tylko na początku roku (semestru) i po zaliczeniu roku (semestru) poprzedniego.
 6. Wniosek o urlop wraz z opinią kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku student składa do dziekana.
 7. Udzielenie urlopu rocznego potwierdza się wpisem w dokumentacji studenta, co automatycznie przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

§ 32

 1. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dziekanem, student może zrezygnować z udzielonego urlopu, o ile istnieje możliwość uzupełnienia powstałych zaległości.
 2. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w czasie urlopu przysługuje w przypadkach szczególnych, określonych odrębnymi przepisami.
 4. W trakcie urlopu student, za zgodą dziekana, może brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

VI. Nagrody i kary

§ 33

 1. Studentom wyróżniającym się wynikami w nauce, sporcie lub innymi szczególnymi osiągnięciami mogą być przyznane:
  1. stypendia właściwego ministra,
  2. nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.,
  3. nagrody rektora (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  4. medal Uczelni.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium ministra, nagród wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz nagród, wyróżnień i medalu wymienionych w ust. 1 pkty 3 i 4 określają odrębne przepisy.
 3. Absolwentowi, który przedstawił wyróżniającą się pracę dyplomową, rektor może przyznać nagrodę lub list gratulacyjny.
 4. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień wymienionych w ust. 1 pkty 3 i 4 podlegają opiniowaniu przez samorząd studentów.

§ 34

 1. Za czyny uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.
 2. Decyzję o przekazaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego albo do sądu koleżeńskiego podejmuje rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana i samorządu studenckiego.
 3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
 4. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ozstrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.
 5. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji władz Uczelni spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni, w trybie określonym w statucie.
 6. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy, wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego.
 7. Ukarany przez rektora karą upomnienia student może, w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub do sądu koleżeńskiego. W takim przypadku komisja dyscyplinarna bądź sąd koleżeński mogą uniewinnić studenta lub podtrzymać karę upomnienia.
 8. Tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia o popełnienie czynu niegodnego, w tym czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego elementu cudzej pracy, oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 9. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.

VII. Praca dyplomowa

§ 35

 1. W zależności od typu i kierunku studiów student przygotowuje pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową. Na kierunkach artystycznych praca dyplomowa składa się z części artystycznej i teoretycznej.
 2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, zwanego jej promotorem, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (lub równorzędny tytuł/stopień w dziedzinie sztuki). Na kierunkach artystycznych dopuszcza się wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem dwóch promotorów.
 3. Rada jednostki naukowo-dydaktycznej właściwej dla danego kierunku/specjalności studiów może powierzyć opiekę nad pracą dyplomową i prowadzenie seminariów dyplomowych nauczycielowi akademickiemu ze stopniem doktora.
 4. Rada wydziału może powierzyć opiekę nad pracą dyplomową osobie spoza Uczelni, jeśli spełnia ona warunki określone w ust. 2, a w szczególnym przypadku – osobie spełniającej warunki określone w ust. 3.
 5. W związku z dłuższą nieobecnością promotora pracy lub w przypadku innych ważnych okoliczności, dziekan wyznacza nowego promotora, w porozumieniu z kierownikiem jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.

§ 36

 1. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na początku ostatniego roku studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta.
 2. Student ma prawo do wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, nauczyciela akademickiego, pod którego kierunkiem będzie wykonywał pracę dyplomową, oraz tematu pracy, jak również do zaproponowania jako tematyki pracy zagadnień opracowywanych przez siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 3. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy zespołowej, zrealizowanej przez dwie osoby, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku. Zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora.
 4. Zakres tematyczny prac dyplomowych na danych studiach zatwierdza rada jednostki naukowo-dydaktycznej właściwej dla danego kierunku/specjalności studiów, a w szczególnych przypadkach rada wydziału.

§ 37

 1. Oceny pracy dyplomowej, według skali określonej w § 24 ust. 1, dokonują: promotor oraz recenzent powołany przez kierownika jednostki właściwej dla danego kierunku studiów/specjalności.
 2. Promotor ocenia również autentyczność pracy dyplomowej, w tym przy użyciu informatycznego systemu antyplagiatowego.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki lub osoba spoza Uczelni spełniająca wymogi określone w § 35, jak również osoba, która na wniosek rady jednostki naukowo-dydaktycznej właściwej dla danego kierunku/specjalności studiów uzyskała zgodę rady wydziału.
 4. Na kierunkach artystycznych oceny części artystycznej dokonuje komisja egzaminacyjna.
 5. W przypadku jednej negatywnej oceny o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

§ 38

 1. Student ma obowiązek złożenia w dziekanacie w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej pisemnej pracy dyplomowej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo dokumentacji części artystycznej pracy dyplomowej zatwierdzonych przez promotora (promotorów) nie później niż do końca ostatniego roku/semestru studiów (tzn. do końca lutego dla studiów kończących się w semestrze zimowym i do końca września dla studiów kończących się w semestrze letnim), z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Każda praca dyplomowa przed jej złożeniem w dziekanacie (za wyjątkiem artystycznej części pracy dyplomowej na kierunkach artystycznych) musi zostać sprawdzona w informatycznym systemie antyplagiatowym, co potwierdza dołączony do dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowny raport.
 3. Liczbę egzemplarzy wydruku oraz format zapisu elektronicznego określa zarządzenie dziekana wydziału.
 4. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w dziekanacie oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych czy koncepcji. Wzór oświadczenia określa zarządzenie rektora.
 5. Część artystyczna pracy dyplomowej jest prezentowana i oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego.
 6. Dziekan może, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, przesunąć, nie więcej niż o trzy miesiące, termin jej złożenia z powodu: długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z innych niezależnych od studenta przyczyn.
 7. W okresie, o którym mowa w ust. 6, student zachowuje prawa studenta.

§ 39

 1. Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy i praktyki (w tym także seminarium), ale nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w § 38 lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lub 4, skreślony z listy studentów.
 2. Osoba wymieniona w ust. 1, skreślona z listy studentów, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy.
 3. Koszty opieki nad pracą, o której mowa w ust. 2, ponosi zainteresowany, w wysokości ustalonej przez rektora.

VIII. Egzamin dyplomowy

§ 40

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. zaliczenie wszystkich obowiązkowych kursów i praktyk objętych programem danych studiów,
  2. uzyskanie przewidzianej programem studiów dla właściwego kierunku i poziomem studiów liczby punktów ECTS, pomniejszonej o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu,
  3. uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy dyplomowej lub decyzji o dopuszczeniu do egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 5.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez dziekana, promotor (promotorzy) pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci) – przy czym przynajmniej jeden z członków komisji musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy (lub równorzędny stopień/tytuł w dziedzinie sztuki). W szczególnych przypadkach skład komisji egzaminacyjnej może ulec zmianie.
 3. Na kierunkach artystycznych w skład komisji dodatkowo wchodzą powołani przez dziekana członkowie komisji w liczbie określonej decyzją rady jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku.
 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej.
 5. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego. Warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie otwartym określa dziekan.

§ 41

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach zakres i formę egzaminu dyplomowego określa rada wydziału.
 2. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczną ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, stosując skalę ocen określoną w § 24 ust. 1.

§ 42

 1. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, a także nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się po upływie jednego miesiąca i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan decyduje o skreśleniu z listy studentów.
 4. Osoba wymieniona w ust. 3 może skorzystać z prawa, o którym mowa w § 39 ust. 2, ze skutkiem uregulowania zawartego w § 39 ust. 3.

§ 43

 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny pracy dyplomowej,
  3. 25% oceny egzaminu dyplomowego.
 3. Na kierunkach artystycznych na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny z części artystycznej pracy dyplomowej,
  3. 15% oceny z części teoretycznej pracy dyplomowej,
  4. 10% oceny z egzaminu dyplomowego.
 4. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po jej zaokrągleniu według zasady:
  do 3,20 – dostateczny (3,0)
  od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,71 do 4,20 – dobry (4)
  od 4,21 do 4,49 – plus dobry (4,5)
  od 4,50 – bardzo dobry (5)
 5. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy może wnioskować o podwyższenie oceny końcowej na dyplomie o pół stopnia w przypadku średniej ocen co najmniej 4,5 w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch semestrach studiów, bardzo dobrej oceny pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny z egzaminu.
 6. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy dziekan może wnioskować o dyplom z wyróżnieniem w przypadku średniej ocen co najmniej 4,75 w ostatnim roku studiów oraz wyróżniającej się oceny z pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego.
 7. Wniosek komisji o podwyższenie oceny na dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i podlega on zatwierdzeniu przez dziekana.

IX. Absolwenci i dyplomy

§ 44

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.
 3. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, określonego w aktach wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

X. Przepisy końcowe

§ 45

 1. Odwołania od decyzji podjętych na podstawie regulaminu studiów mogą być kierowane do organu wyższego szczebla w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach w Uczelni jest rektor. Ponadto na decyzje podjęte w sprawach objętych regulaminem studiów przysługuje – zgodnie z art. 207 ustawy – skarga w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej.
 3. Organ odwoławczy zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania.

§ 46

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza, że w pracy dyplomowej student ubiegający się o tytuł zawodowy przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, rektor na wniosek dziekana wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

§ 47

 1. W przypadku wydania dyplomu osobie, która dopuściła się czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor na wniosek dziekana stwierdza nieważność decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 2. Rektor jest też organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu.

§ 48

 1. Regulamin studiów obowiązuje studentów i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Ślubowanie

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadomy/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania studenckiej przysięgi – ślubuję uroczyście:

 • wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności służące dobru Ojczyzny i osobistemu doskonaleniu,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.