Poniższy regulamin studiów obowiązuje do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin studiów III stopnia (doktoranckich) (PDF 3,1 MB)

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

  Regulamin studiów III stopnia (doktoranckich) – plik do pobrania (PDF 239 KB)

Spis treści

I. Tworzenie studiów

 1. Studia doktoranckie są prowadzone na podstawie art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196 poz. 1169 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1480).
 2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 3. Jednostka organizacyjna Uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora może prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
 4. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz inne jednostki naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie umów zawartych między tymi jednostkami.
 5. Studia doktoranckie tworzy rektor na wniosek złożony przez dziekana co najmniej na 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów.
 6. Wniosek, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału, winien zawierać:
  1. uchwałę rady wydziału w sprawie utworzenia studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem zawierającym analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową wydziału;
  2. uchwałę rady wydziału w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich i programu studiów doktoranckich;
  3. informację o nazwie studiów, obszarze wiedzy i dyscyplinie naukowej;
  4. określenie formy studiów doktoranckich;
  5. określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
  6. proponowane warunki i tryb rekrutacji (uwzględniające ustawowy wymóg naboru w drodze postepowania konkursowego), w tym proponowany limit przyjęć;
  7. plan finansowania studiów stacjonarnych (w przypadku studiów niestacjonarnych kosztorys zawierający proponowaną wysokość opłat za studia).
 7. Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia studiów doktoranckich.
 8. Wniosek w sprawie likwidacji studiów doktoranckich, zawieszenia naboru na studia, zmiany nazwy studiów, składa dziekan do rektora na 6 miesięcy przed rozpoczęciem następnego roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć:
  1. opinię rady wydziału dotyczącą wniosku;
  2. uzasadnienie wniosku.
 9. W przypadku prowadzenia wspólnych studiów przez różne jednostki organizacyjne Uczelni wniosek, o którym mowa w punkcie 5 i 8 niniejszego rozdziału, składany jest wspólnie.
 10. Zasady prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w punkcie 9 niniejszego rozdziału, i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni określa umowa/porozumienie zawarte między tymi jednostkami.

II. Rekrutacja

 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki konkursu podane w uchwale rekrutacyjnej przyjętej przez senat Uczelni. Na studia doktoranckie może być przyjęta również osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 2. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 3. Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Limit przyjęć na poszczególne studia doktoranckie zatwierdza senat na wniosek dziekana.
 5. Tryb i warunki rekrutacji określa senat w drodze uchwały, która musi być podana do publicznej wiadomości nie później niż 30 kwietnia danego roku.
 6. Warunki i tryb rekrutacji na studia są podawane do wiadomości publicznej w formie informacji umieszczanych na stronie internetowej Uczelni.
 7. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna, której członkowie są powoływani przez dziekana na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 9. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 10. Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej działający z jej upoważnienia, którym jest kierownik studiów doktoranckich lub wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
 11. Imienną listę osób przyjętych na studia doktoranckie komisja rekrutacyjna przedkłada dziekanowi.
 12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

III. Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia

 1. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale lub na innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dziedziny/dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 2. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony pierwszy rok studiów oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich na przeniesienie.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie na wydziale w trybie przeniesienia podejmuje kierownik studiów doktoranckich, który dokonuje transferu osiągnięć wraz z punktami ECTS, a także może wskazać konieczne do uzupełnienia różnice programowe z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego rozdziału.
 4. Decyzja, o której mowa w punkcie 3, w przypadku studiów środowiskowych (interdyscyplinarnych) podejmowana jest na wniosek opiekuna merytorycznego danej dyscypliny.

IV. Organizacja studiów

 1. Podstawą organizacji studiów doktoranckich jest regulamin, który uchwala senat w terminie nie krótszym niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z właściwym organem samorządu doktorantów. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu senat Uczelni i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów jego statutowego składu.
 3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
 4. Decyzję o płatnym charakterze studiów doktoranckich niestacjonarnych, jak również o wysokości opłaty, nieprzekraczającej kosztów kształcenia, podejmuje rektor na wniosek rady wydziału.
 5. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a uczestnikiem studiów doktoranckich.
 6. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia oraz warunki ewentualnego zwolnienia z opłat określa uchwała senatu.
 7. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.
 8. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, przedłuża czas odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnych przepisach.
 9. Na wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć (łącznie nie dłużej niż o 1 rok) okres odbywania studiów doktoranckich (zwalniając równocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach) w następujących przypadkach, potwierdzonych odpowiednią dokumentacją:
  1. czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą;
  2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 10. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej niż o 2 lata.
 11. Kierownik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, wyrazić zgodę na powtarzanie przez uczestnika studiów doktoranckich zajęć dydaktycznych lub może przenieść niektóre obowiązki na kolejny rok akademicki (dokonać wpisu warunkowego), pod warunkiem że decyzja taka nie przedłuży okresu trwania danych studiów ponad czas, na który zostały zaplanowane.
 12. Od decyzji kierownika studiów przysługuje doktorantowi prawo odwołania za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich do rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.
 13. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni.
 14. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki trwający od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
 15. W celu zaliczenia roku uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do złożenia u kierownika studiów doktoranckich następujących dokumentów:
  1. sprawozdania z realizacji prac naukowych (lub artystycznych) i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego lub promotora,
  2. indeksu i karty przebiegu studiów z wpisami wymaganymi przez program studiów,
  3. innych dokumentów wymaganych przez program studiów.
 16. W oparciu o przedłożoną przez doktoranta dokumentację kierownik studiów do dnia 30 września podejmuje decyzję o zaliczeniu roku.
 17. Dziekan rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich w sprawach:
  1. oceny realizacji programu studiów oraz prowadzonych badań naukowych przez doktoranta;
  2. zaliczenia doktorantowi kolejnego roku studiów.
 18. Studia doktoranckie kończą się wraz z upływem ostatniego roku akademickiego, na który zostały zaplanowane.
 19. Kwalifikacje trzeciego stopnia nabywa się poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 20. Na studiach doktoranckich nie przewiduje się reaktywacji. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów, może zostać wydane zaświadczenie o ich przebiegu.

V. Program i tok studiów

 1. Plan studiów i program kształcenia (wraz z efektami kształcenia), zwane łącznie programem studiów doktoranckich, uchwala rada wydziału w porozumieniu z samorządem doktorantów na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 2. Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki.
 3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
 4. Szczegółową organizację programu studiów doktoranckich określa uchwała senatu w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia programów kształcenia na studiach doktoranckich.
 5. Uczestnik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich na studia według indywidualnego planu studiów, pod warunkiem że indywidualny plan studiów (zatwierdzony przez właściwą radę wydziału) zapewni możliwość osiągnięcia przez doktoranta wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla programu studiów, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału.
 6. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych nie może być mniejszy niż 30 godzin i nie większy niż 90 godzin w danym roku akademickim (z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku studiów praktyki mają wymiar 30 godzin i mogą odbywać się w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych). Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyki zawodowej doktorant przeprowadza bezpłatnie. Z obowiązku praktyk zawodowych jest zwolniony uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni.
 7. Wyniki egzaminów i zaliczenia wpisuje się do indeksu i karty przebiegu studiów. Indeks może być prowadzony w formie elektronicznej.
 8. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2), zaliczenie bez oceny (zal).

VI. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do:
  1. opieki merytorycznej nad swoją pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego – promotora. Swój program pracy naukowej może realizować w ramach indywidualnego toku uzgodnionego z opiekunem naukowym lub promotorem;
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  3. finansowania, w miarę możliwości, z budżetu Uczelni kosztów badań naukowych w zakresie i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów;
  4. wyjazdu na staże i stypendia, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora i za zgodą kierownika studiów, przy czym czas pobytu wlicza się do okresu studiów;
  5. przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  6. prowadzenia przewodu doktorskiego na koszt Uczelni, o ile doktorant w czasie trwania studiów doktoranckich otworzył przewód doktorski i przed upływem dwóch lat od daty planowanego ich zakończenia złożył zaakceptowaną przez promotora pracę doktorską. W przypadku niezłożenia pracy doktorskiej przed upływem wskazanego terminu, dziekan może wystąpić do rady wydziału z wnioskiem o zamknięcie przewodu doktorskiego;
  7. uzyskiwania świadczeń na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i w regulaminie przyznawania pomocy materialnej;
  8. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  9. zrzeszania się w samorządzie doktorantów.
 2. Do obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy:
  1. realizowanie ustalonego programu studiów uchwalonego przez radę wydziału oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. dokonanie wyboru opiekuna naukowego najpóźniej w pierwszej połowie I roku studiów;
  3. składanie kierownikowi studiów doktoranckich corocznego sprawozdania z postępów w pracy naukowej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego, oraz indeksu w celu zaliczenia roku studiów;
  4. postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykonuje obowiązków wymienionych w punkcie 2 niniejszego rozdziału, może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie merytoryczne i prawne. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów przysługuje doktorantowi prawo odwołania do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 5. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego rozdziału, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
 6. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uwłaczające godności doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów określa regulamin samorządu doktorantów.

VII. Nadzór nad studiami doktoranckimi

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni sprawują z upoważnienia rektora prorektorzy, zgodnie z kompetencjami.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje właściwa rada wydziału, która w szczególności:
  1. uchwala efekty kształcenia i program studiów doktoranckich;
  2. zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
  3. zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.

VIII. Opieka merytoryczna

 1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego zaakceptowanego przez kierownika studiów doktoranckich.
 2. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
 3. Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przyjmuje funkcję promotora.
 4. Opiekunem naukowym jest pracownik wydziału, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadający dorobek opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągniecia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej. Zgoda ta obejmuje cały tok studiów. W wyjątkowych przypadkach – za zgodą rady wydziału – opiekunem naukowym może zostać osoba niebędąca pracownikiem wydziału.
 5. Cofnięcie zgody z przyczyn merytorycznych wymaga uzasadnienia, które może stanowić przesłankę do ewentualnego skreślenia doktoranta z listy doktorantów.
 6. Cofnięcie zgody z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia nowego opiekuna naukowego, którego na wniosek uczestnika studiów doktoranckich wskazuje dotychczasowy opiekun naukowy lub kierownik studiów doktoranckich.
 7. Opiekun naukowy sprawuje opiekę merytoryczną nad doktorantem, a w szczególności:
  1. planuje, nadzoruje, opiniuje i stwierdza odbycie przez doktoranta praktyki dydaktycznej;
  2. dokonuje corocznej oceny postępów naukowych doktoranta, formułuje pisemną opinię i przedstawia ją kierownikowi studiów doktoranckich;
  3. opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów;
  4. składa do rady wydziału wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego.

IX. Kierownik studiów doktoranckich i opiekunowie studiów w danej dyscyplinie

 1. Kierownik studiów doktoranckich jest powoływany przez rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, spośród członków tej rady posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.
 3. Do kompetencji kierownika studiów doktoranckich należy:
  1. organizowanie procesu realizacji programu studiów doktoranckich;
  2. dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez właściwą radę wydziału;
  3. zaliczanie doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich;
  4. koordynacja postępowania rekrutacyjnego – pełni funkcję przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
  5. sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich;
  6. dokonywanie oceny i składanie radzie wydziału corocznego sprawozdania z funkcjonowania studiów doktoranckich;
  7. wnioskowanie do rektora o powołanie opiekuna studiów doktoranckich w danej dyscyplinie;
  8. wydawanie decyzji o skreśleniu doktoranta z listy słuchaczy studiów doktoranckich, m.in. w przypadku niezrealizowania obowiązków koniecznych do zaliczenia roku;
  9. udzielanie zgody doktorantom na wyjazdy na stypendia i staże naukowe;
  10. dostosowanie, w uzgodnieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i dziekanem wydziału, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności doktorantów.
 4. W celu usprawnienia procesu dydaktycznego mogą być powoływani opiekunowie studiów w danej dyscyplinie.
 5. Opiekunów powołuje rektor na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 6. Do obowiązków opiekuna studiów doktoranckich należy:
  1. uczestniczenie w pracy komisji rekrutacyjnej dla danych studiów doktoranckich;
  2. nadzorowanie prac nad przygotowaniem programu studiów doktoranckich i jego zmianami;
  3. organizowanie zajęć dydaktycznych doktorantów na poszczególnych rocznikach;
  4. przedstawianie dyrektorowi instytutu propozycji obsady prowadzących zajęcia dydaktyczne; e) 
  5. opiniowanie podań i wniosków doktorantów;
  6. zaliczanie doktorantom praktyk;
  7. przedstawianie kierownikowi studiów doktoranckich wniosków o skreślenie danego doktoranta z listy.

X. Samorząd doktorantów

 1. Doktoranci tworzą samorząd doktorantów, działający na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i własnego regulaminu.
 2. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad wydziałów i Senatu Uczelni z prawem głosu, w liczbie określonej przez statut Uczelni.

XI. Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Ślubowanie

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania doktoranckiej przysięgi – ślubuję uroczyście:

 • wytrwale i rzetelnie prowadzić badania naukowe i stale pogłębiać własny rozwój intelektualny, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny,
 • służyć prawdzie i swoim postępowaniem dawać jej świadectwo,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.