Rok akademicki 2019/2020

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 lipca 2019 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2019 r.
 • II rata – do 30 listopada 2019 r.
 • III rata – do 15 marca 2020 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201-13/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów

§ 1

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby godzin całego powtarzanego kursu/kursów i stawki za jedną godzinę dydaktyczną obowiązującą na danym kierunku studiów.
 2. Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 390 złotych, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 780 złotych.
 3. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dla studentów:
  1. korzystających z pojedynczych zajęć nieobjętych programem studiów,
  2. wyrównujących różnice programowe (w tym realizujących zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia), 
  3. realizujących blok zajęć nieobjętych programem studiów, jest wyrażona w złotych wartość jednej godziny dydaktycznej na danym kierunku studiów pomnożona przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych danego kursu.
 4. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu są naliczane do kwoty 3200 złotych.
 5. Opłaty z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1–3, wnoszone są jednorazowo przed rozpoczęciem danego semestru.

 

§ 2

Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
administracja 13
animacja kultury w przestrzeni społecznej 29
architektura informacji 16
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 13
art & design 29
bezpieczeństwo narodowe 13
bezpieczeństwo państwa 13
bezpieczeństwo wewnętrzne 13
bioinformatyka 26
biologia 26
digital design 29
edukacja techniczno-informatyczna 25
ekonomia społeczna 13
etyka – mediacje i negocjacje 13
filologia (obca – wszystkie specjalności) 16
filologia polska 16
filozofia 13
fizyka 25
geografia 26
gospodarka przestrzenna 26
grafika 29
historia 13
informatyka 25
inżynieria bezpieczeństwa 25
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 16
logopedia 16
malarstwo 29
matematyka 25
ochrona środowiska 26
odnowa biologiczna 26
pedagogika 16
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 16
pedagogika specjalna 16
politologia 13
praca socjalna 16
prawo 13
psychologia 16
socjologia 16
stosunki międzynarodowe 13
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 13
sztuka i media 29
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 13
turystyka i rekreacja 26
wzornictwo 29
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 13
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 16

 

§ 3

Osoby korzystające z konsultacji dotyczących pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego wnoszą opłatę w wysokości 800 złotych.

 

§ 4

 1. Z opłat za wyrównywanie różnic programowych zwolnieni są studenci powracający z urlopu.
 2. Studenci studiów stacjonarnych, którzy wznawiają studia wnoszą opłaty wynikające tylko i wyłącznie z różnic programowych.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy wznawiają studia wnoszą opłaty wynikające z różnic programowych do wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 i czesne za dany rok.

§ 5

Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:

 1. za jedną godzinę lekcyjną ćwiczeń praktycznych w szkole student wnosi opłatę w wysokości 25 złotych;
 2. za praktyki pedagogiczne zawodowe, student wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:
Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowychStawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN)
tygodniowa 120
dwutygodniowa 150
trzytygodniowa 180
czterotygodniowa 200
pięciotygodniowa 250
sześciotygodniowa 300

 

§ 6

Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, wydaniem dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu  na język angielski

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50
dyplomu ukończenia studiów wraz dwoma odpisami 60
dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

 

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1-2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900
bezpieczeństwo państwa 3900 3700 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700
bezpieczeństwo zdrowotne 3900
biologia 4200 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200
filologia angielska 4700 4700 4700
filologia germańska 4600 4600 4600
filologia polska 3600
filozofia 4200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
historia 3400 3400 3600
informatyka 4000 3600 3600 – 
inżynieria bezpieczeństwa 4000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 4200 3800 3800
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
polityka społeczna 4200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 4200 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 4200
zarządzanie w służbach społecznych 3700  –

 

Podstawa prawna

Rok akademicki 2018/2019

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 11 czerwca 2018 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2018 r.
 • II rata – do 30 listopada 2018 r.
 • III rata – do 15 marca 2019 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2019 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawnaDecyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019