studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii angielskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku filologia angielska jest zgodna z uregulowaniami przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia. Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz różnych sytuacjach życiowych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa