Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Na studia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełniła warunki konkursu.
Zakres tematyczny egzaminu:

  • problematyka, metody badawcze i podstawowa literatura planowanej rozprawy doktorskiej, w zależności od deklarowanej epoki: społeczeństwa i państwa epok dawnych; dzieje narodu i państwa polskiego w XIX–XX w. na tle historii powszechnej.

Obowiązują kryteria konkursowe, w ogólnej ocenie zostają uwzględnione opublikowane lub przyjęte do druku artykuły naukowa, a jako kryterium pomocnicze brany będzie pod uwagę udział w organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczenie dydaktyczne.

Termin składania podań o przyjęcie na studia: od 1 czerwca do 7 września 2018 r.

Termin egzaminu z historii: 19 września 2018 r.