Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego dyplomu uzyskanego za granicą oraz pozytywny wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat na studia doktoranckie wypełnia test. Kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną w obecności kierownika studiów doktoranckich oraz wybranych pracowników naukowych Wydziału. Ranking kandydatów ustalany jest w oparciu o:

  • autoreferat,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • wyniki testu.

Pod uwagę będą brane również opinie dotychczasowych opiekunów naukowych kandydata (np. promotora pracy licencjackiej, magisterskiej) oraz szczególne osiągnięcia (np. stypendia ministra, nagrody, udział w realizacji grantów). Warunkiem koniecznym rozpoczęcia studiów doktoranckich w IM UP jest wybór przez kandydata takiej dziedziny matematyki, która jest reprezentowana przez samodzielnych pracowników IM UP ewentualnie wskazanie opiekuna zewnętrznego.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  1. podanie do Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego o przyjęcie na studia,
  2. odpis dyplomu magisterskiego (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu)
  3. kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie,
  4. cztery zdjęcia,
  5. autoreferat zawierający opis zainteresowań matematycznych, wskazanie potencjalnego opiekuna naukowego w IM UP. Autoreferat powinien zawierać także informacje o tematyce i promotorze pracy magisterskiej, miejscu jej wykonania; ponadto, informacje o publikacjach naukowych, czy popularnonaukowych (wskazane jest załączenie kopii), udziale w seminariach, konferencjach, warsztatach, wygłoszonych referatach itp.

Zasady ustalania listy rankingowej: egzamin pisemny (0–10 pkt.), autoreferat (0–5 pkt.), w tej kategorii będzie uwzględniany wybór opiekuna naukowego spośród pracowników IM UP, rozmowa kwalifikacyjna (0–5 pkt.).

Dokumenty wymienione wyżej w punktach 1, 3, 5 powinny zostać dostarczone pod adres: 

Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2

W momencie składania podania nie jest wymagane ukończenie studiów II stopnia, stosowny dyplom będzie potrzebny dopiero przy zapisywaniu na studia doktoranckie. Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu po uzyskaniu decyzji o przyjęciu, nie później niż do 14 października 2018 r.


Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie należy składać elektronicznie do dnia 24 września 2018. Egzamin pisemny odbędzie się 29 września 2018 (sobota) o godz. 12.00, rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tego samego dnia od godz. 14.00. O szczegółach kandydaci zostaną poinformowani elektronicznie. Lista rankingowa zostanie ogłoszona 2 października 2018 r.