Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Zakres postępowania:

  • ogólna charakterystyka obszaru planowanych badań naukowych z uwzględnieniem m in.: motywacji wyboru tematu pracy, zakresu treści celów badawczych i orientacji w zasobach bazy źródłowej oraz przygotowania metodologicznego kandydata tj. poziomu kwerendy bibliotecznej i źródłowej, znajomości metod weryfikacji zgromadzonych materiałów itp.
  • poziom kultury obywatelskiej – orientacja w zakresie aktualnych problemów życia społeczno-politycznego na poziomie samorządu, państwa i wspólnoty międzynarodowej

W ogólnej ocenie zostaną uwzględnione także nw. kryteria:

  • opublikowane lub złożone do druku teksty naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne
    (w prasie lokalnej i magazynach studenckich i in.);
  • udział w organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczenie dydaktyczne;
  • ocena poziomu kultury obywatelskiej wyrażonej w członkostwie w stowarzyszeniach, fundacjach, wolontariacie i organizacjach pozarządowych i in.;
  • zaliczone efekty kształcenia studiów II stopnia z dziedziny nauk społecznych (2 pkt.) lub humanistycznych (1 pkt.).

Termin składania podań o przyjęcie na I rok studiów: od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. i od 20 sierpnia do 7 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Politologii
ul. Podchorążych 2, pok. 141
tel. 12 662 7470
wpl@up.krakow.pl

Termin egzaminu: 20 września 2018 r.