Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) posiadających dorobek artystyczny lub artystyczno-naukowy, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie.

Podstawowym celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów, praktyków i teoretyków w zakresie wybranego przez siebie obszaru sztuki.

Uzyskany tytuł: doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

Warunki przyjęcia:

 • Posiadany tytuł magistra sztuki lub inny równorzędny.
 • Posiadany, udokumentowany dorobek artystyczny (wystawy indywidualne, udział w wystawach zbiorowych) w wybranym zakresie dyscypliny sztuki piękne oraz kwalifikacje pozwalające na przygotowanie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki plastyczne.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w dwóch etapach:

 • I etap – ocena dokumentacji (Komisja Rekrutacyjna bez obecności kandydata zapoznaje się ze złożoną dokumentacją i po stwierdzeniu spełniania warunków formalnych dopuszcza do II etapu).
 • II etap – egzamin

Komisja Rekrutacyjna ocenia w skali od 0 do 5:

 • dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki piękne,
 • projekt artystyczno-badawczy prezentowany przez kandydata,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest średnia ocen (z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • trzy fotografie,
 • wykaz dorobku artystycznego (portfolio w formie papierowej i cyfrowej),
 • opis projektu artystycznego,
 • opis zainteresowań artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny, z której kandydat zamierza przygotować pracę doktorską,
 • ksero dyplomy ukończenia artystycznych studiów magisterskich lub równorzędnych (potwierdzone zgodnością z oryginałem),
 • dodatkowo można przedłożyć opinię samodzielnego pracownika naukowego lub uznanego artysty o twórczości i osiągnięciach kandydata.

Składanie dokumentów: od 3 września 2018 r. do 21 września 2018 r.

Egzamin: 27–28 września 2018 r.