Kierunki nauczycielskie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na studia stacjonarne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kierunku:

Studia zapewnią Ci najlepsze w Polsce przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, między innymi dzięki:

 • samodzielnemu kształtowaniu ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego
 • tutoringowi, który pozwoli Ci na rozwijanie kreatywności i samodzielności myślenia
 • uczestnictwu w wizytach studyjnych w szkołach prowadzących innowacyjne nauczanie, bezpłatnym zagranicznym wyjazdom do ośrodków edukacyjnych
 • zajęciom prowadzonym w nowoczesnych laboratoriach.

Projekt „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” da Ci możliwość zdobycia wysokiej klasy kwalifikacji zawodowych we współpracy z profesjonalną kadrą badaczy i praktyków, zaangażowanych w kreowanie zmian w edukacji szkolnej, wywodzących się z krakowskiej szkoły dydaktycznej.

Dowiedz się więcej

Gdzie znajdę informację na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Informacje zamieszczone są w elektronicznym informatorze o studiach.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, I lub II stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca)
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny
 • złożenia wymaganych dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia)

Jakie dokumenty muszę złożyć, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Każdy kandydat na studia składa niżej wymienione dokumenty:

 • formularz rejestracyjny (podanie) dostępny na stronie rekrutacja.up.krakow.pl
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kserokopię aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji
 • kserokopię dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2017/2018 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie lub przez Internet, na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. W przypadku wykonania przelewu internetowego, dowodem wniesienia opłaty jest wydruk z systemu komputerowego banku. Odcinek potwierdzający wpłatę kandydat dołącza do formularza rejestracyjnego (podania), wraz z innymi dokumentami. Komplet dokumentów składa w trybie i terminach ustalonych w elektronicznym informatorze. Dokonana przez kandydata opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów lub nieprzystąpienia kandydata do procesu kwalifikacji na studia.

Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku/specjalności studiów. Jeśli kandydat rejestruje się np. na trzy kierunki/specjalności studiów musi dokonać trzech wpłat, a ich potwierdzenia dołączyć do składanych na poszczególne kierunki/specjalności dokumentów.

System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli kandydat posiada potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie musi się martwić. Aby kwota została zaksięgowana na jego koncie, może upłynąć nawet kilka dni. Najszybciej informacja pojawi się po dokonaniu wpłaty przez internetowe konto bankowe, dłużej trwa księgowanie wpłat dokonanych na poczcie.

Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Niestety nie, ponieważ w trakcie rejestracji należy podać numer świadectwa maturalnego. Musisz poczekać, aż go otrzymasz i wtedy zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (nie dotyczy kierunków: animacja kultury w przestrzeni społecznej, sztuka i media, grafika, malarstwo, wzornictwo, digital design).

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

O przyjęcie na studia II stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu składa zaświadczenie potwierdzające obronę (w oryginale), które otrzyma w Dziekanacie.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty a później zapisać się na studia?

Kandydat nie musi składać dokumentów osobiście, może to zrobić inna osoba. Obecność kandydata jest natomiast konieczna w momencie dokonywania wpisu na studia (po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia). Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem.
Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu "numer świadectwa dojrzałości" należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości.

Jakie wyniki brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

Które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z elektronicznego informatora o studiach. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury ("stara" czy "nowa").

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym ponieważ korzystniejszy jest przelicznik wyniku, co zwiększa szansę przyjęcia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – "nowa matura":
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają wg zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, w rankingu uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Przeliczniki nie są stosowane na kierunkach/specjalnościach, na których kryterium kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu kierunkowego zdawanego tylko na poziomie rozszerzonym.

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5.
Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.
Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na kierunek: filologia, specjalność filologia angielska, filologia romańska, filologia rosyjska, język hiszpański, język niemiecki lub język włoski komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:
– gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
– gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt
Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze "starą maturą" (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki czy specjalności. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci "asekurują się", składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego. Z tego względu rzadko podajemy go zainteresowanym.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Kandydat składa fotografie dopiero w momencie dokonywania wpisu na studia. Wymagane są 2 fotografie barwne, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Wymiary fotografii: 35x45 mm tj. jak do dowodu osobistego (format wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego z dnia 6 lutego 2009 r. /Dz.U. z 2009 r. nr 47; poz. 384/. Uwaga – fotografie przyjmowane są wyłącznie w postaci odbitek fotograficznych.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po przyjęciu się na studia – w dniu wpisu konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • wydruk formularza uzupełnienia danych osobowych ze strony w systemie rekrutacyjnym
 • oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości – tylko do wglądu
 • oryginał lub oryginalny odpis aneksu do świadectwa dojrzałości – tylko do wglądu
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji) – tylko do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska)
 • 2 aktualne fotografie (w formacie 35x45 mm) opisane imieniem i nazwiskiem
 • powiększoną kserokopię dowodu osobistego
 • dowód wpłaty 17 zł za legitymację studencką (dotyczy osób, które jeszcze nie posiadają legitymacji wydanej przez Uniwersytet Pedagogiczny) – wpłaty należy dokonać na konto bankowe podane na stronie kandydata
 • oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie w systemie rekrutacyjnym)
 • deklarację wyboru języka (dostępna na stronie w systemie rekrutacyjnym) – nie dotyczy wszystkich form studiów
 • umowy

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019
(PLN)
administracja 1850
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo państwa 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000 (2-letnie)
2000 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1650
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia germańska 2300
filologia, spec. filologia rosyjska 1750
filozofia 1600
geografia 2000
historia 1700
informatyka 2500
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 1650
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1650
matematyka 1900
odnowa biologiczna 2500
pedagogika 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka i rekreacja 2000

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

 

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2018/2019

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja w wysokości:

•  120 zł na kierunki:
—  digital design (studia stacjonarne I stopnia)
—  grafika (studia stacjonarne I stopnia)
—  wzornictwo (studia stacjonarne I stopnia)

•  85 zł na pozostałe kierunki

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie, przez Internet na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji.

4Odcinek potwierdzający wpłatę kandydat dołącza do formularza rejestracyjnego, stanowiącego Podanie, składanego w trybie i terminach podanych w elektronicznym informatorze.

5Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub nieprzystąpienie kandydata do procesu kwalifikacji na studia.

6Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego e-mailem na adres: rbirgiel@up.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji. W podaniu, oprócz nazwiska i numeru kandydata, musi zostać podany numer konta bankowego do przelewu zwrotu.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2018/2019

 

O czym każdy kandydat na studia wiedzieć powinien?

Nadal chcesz kontynuować kształcenie? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne. Zaczynamy!

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca). Bardzo dokładnie czytaj wszystkie polecenia, jakie będą wyświetlane podczas rejestracji. Postępuj zgodnie z nimi krok po kroku. Zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło, bo będziesz z nich wielokrotnie korzystać. Wpisując dane, pamiętaj o polskich czcionkach. Sprawdź, czy dobrze wpisałeś rok ukończenia szkoły i numer świadectwa dojrzałości. Błędnie wypełniony formularz nie zostanie przyjęty.

2Po wypełnieniu formularza system wyświetli dokument potwierdzający rejestrację. Jest to podanie, które należy wydrukować i podpisać. Podpis jest potwierdzeniem zgodności danych. Ty odpowiadasz za wszelkie w nim błędy.

3Podczas rejestracji program wyświetli Ci numer konta, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną. Nie wpłacaj pieniędzy na inne konto, bo wpłata nie zostanie uznana (każdy kandydat ma własne, indywidualne konto). Pamiętaj, zgodnie z uchwałą Senatu, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi!

4Przygotuj kserokopię dyplomu ukończenia studiów. Kserokopia nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Jeśli ukończyłeś studia w roku 2017/2018 i nie masz jeszcze dyplomu, możesz złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom doręczysz komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

5Podanie, kserokopię dyplomu oraz odcinek potwierdzający dokonaną wpłatę włóż do białej, kartonowej teczki z gumką. W jej prawym, górnym rogu naklej etykietę, którą wydrukowałeś wraz z podaniem.

6Tak przygotowane dokumenty złóż w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w informatorze oraz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

7Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków lub specjalności studiów, dokonaj oddzielnie rejestracji na każdy z nich – zgodnie z powyższą procedurą.

8Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę przyjętych na studia. Wynik będziesz mógł sprawdzić w elektronicznym systemie, podając nazwę użytkownika i hasło. Tu będziesz miał zamieszczane wszystkie informacje od Komisji Rekrutacyjnej. Czytaj je bardzo uważnie, by niczego ważnego nie przeoczyć! Jeśli czegoś nie rozumiesz, chcesz coś wyjaśnić – pytaj sekretarza lub przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt telefoniczny i mailowy znajdziesz na swoim koncie.

9Znalazłeś się wśród szczęśliwców i zostałeś przyjęty – gratulujemy! Wszystkie formalności załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę. Pobierz druk upoważnienia

10Nie znalazłeś swego nazwiska na liście przyjętych? Nie martw się, jest szansa, że uda Ci się dostać z tzw. listy rezerwowej. Nie wszystkie osoby przyjęte dokonają wpisu na studia. Na miejsca przez nie zwolnione zostaną przyjęte następne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej. Może to będziesz właśnie TY?

Elektroniczny formularz rejestracyjny  (początek rejestracji od 1 czerwca)