Tryb działania komisji rekrutacyjnych

1Cały proces rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności studiów przeprowadzany jest w jednostkach naukowo-dydaktycznych prowadzących dany kierunek/specjalność.

2Postępowanie kwalifikacyjne (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, konkursy) przeprowadzą Komisje Rekrutacyjne (KR) powołane przez Dziekanów Wydziałów – przewodniczących Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Komisje Rekrutacyjne działają w Instytutach i Katedrach sprawujących merytoryczną opiekę nad kierunkami i specjalnościami studiów.

3Kompletne dokumenty od kandydatów przyjmowane są w Instytucie/Katedrze (adresy jednostek) przez Komisje Rekrutacyjne. Komisje Rekrutacyjne powiadomią kandydatów o terminie, miejscu i wynikach przeprowadzanego postępowania kwalifikacyjnego.

4Sekretarze Komisji Rekrutacyjnych za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego prześlą kandydatom decyzje KR:
—  o przyjęciu i terminie wpisu z pominięciem tradycyjnej korespondencji; pisemną decyzję kandydat odbiera w dniu wpisu na studia;
—  o nieprzyjęciu, ale z pozytywnym zaliczeniem postępowania kwalifikacyjnego i możliwości złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w ramach zwalnianych miejsc.

5Sekretarze Komisji Rekrutacyjnych wyślą kandydatom na piśmie drogą pocztową decyzje KR:
—  o nieprzyjęciu – po ostatecznym zakończeniu rekrutacji, czyli po przyjęciu z listy rezerwowej – dotyczy kandydatów, którzy w systemie elektronicznym wyrazili gotowość podjęcia studiów w ramach zwalnianych miejsc i kandydatom, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

6Osoba przyjęta na studia zobowiązana jest dokonać wpisu na studia w terminie i miejscu ogłoszonym przez jednostkę naukowo-dydaktyczną prowadzącą kierunek. Jeżeli kandydat nie dokona wpisu w wyznaczonym terminie, wówczas wygasa decyzja o przyjęciu na studia.

7Dokonywanie wpisu na studia kandydatów, którzy pozytywnie przeszli proces kwalifikacji, związane jest z uzupełnieniem wszystkich dokumentów, złożeniem formularza uzupełniającego oraz dokonaniem dodatkowej opłaty za indeks oraz legitymację studencką na konto wygenerowane przez program rekrutacyjny.