Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2019/2020

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek studiów, na który prowadzona jest rekrutacja w wysokości:

150 złotych na kierunki:

  • digital design (studia stacjonarne I stopnia)
  • design (studia stacjonarne I stopnia)
  • grafika (studia stacjonarne I stopnia) 
  • komunikacja wizualna (studia stacjonarne I stopnia)


100 złotych na kierunek:

  • bezpieczeństwo zdrowotne (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
  • logopedia (studia stacjonarne I stopnia)


85 złotych na pozostałe kierunki.

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat wnosi opłatę na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji na studia

4Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub rezygnacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia zakończenia rejestracji na wybranej ścieżce kształcenia.

5Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, dostarczonego na adres Biura Rekrutacji Uniwersytetu Pedagogicznego ul. Podchorążych 2, pokój nr 16. W podaniu, oprócz nazwiska i numeru kandydata, musi zostać podany nr konta bankowego do przelewu zwrotnego.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-24/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020