Dyrekcja

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska

Z-ca Dyrektora
mgr Renata Muszyńska

 

Sekretariat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pok. 463
tel. 12 662 63 58
fax 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

 

O Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów oraz łaciny na filologii polskiej.

Każdego studenta obowiązuje lektorat języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodnie ze standardami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyjątek stanowi turystyka, której studenci uczą się dwóch języków obcych. Na studiach stacjonarnych lektorat obejmuje łącznie 110 godzin rozłożonych na 3 semestry 40 + 40 + 30 godzin. Na studiach niestacjonarnych 110 godzin rozłożone jest następująco: I rok – 30h, II rok – 50h i III rok – 30h. Student, który posiada udokumentowana znajomość języka co najmniej na poziomie B2 może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i z egzaminu.

Centrum organizuje także odpłatne kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Piotr Pastuszko

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Krystyna Sterkowicz

Z-ca Dyrektora ds. marketingu i promocji
mgr Paweł Leja

 

Sekretariat

ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
pok. 11
tel. 12 662 66 48
fax 12 662 66 50
csir@up.krakow.pl

 

O Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia z zakresu kultury fizycznej na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych. Zajęcia odbywają się w formie:

 • zajęć obligatoryjnych
 • zajęć obligatoryjnych z możliwością wyboru formy ruchu (płatne i bezpłatne)
 • zajęć w grupach rehabilitacji ruchowej
 • zajęć teoretycznych z kultury fizycznej dla osób zwolnionych z zajęć obligatoryjnych i zajęć rehabilitacji ruchowej
 • treningów sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Studenci i pracownicy mogą korzystać z nowoczesnej bazy sportowej (kryta pływalnia, sauna, siłownia, sala fitness).

 

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Bożena Popiołek

Prodziekani
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dz_hum@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 60 97, pok. 130
 • studia stacjonarne: 12 662 60 98, pok. 129a
 • studia niestacjonarne: 12 662 60 99, pok. 129
 • studia podyplomowe: 12 662 60 98, pok. 129a
 • studia doktoranckie: 12 662 60 99, pok. 129

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

 

O Wydziale

Na Wydziale Humanistycznym prowadzone są badania naukowe z zakresu wielu dyscyplin (ekonomia, etyka, filozofia, historia), także we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków akademickich w Europie; prace eksploracyjne, źródłowe, interpretacyjne, edytorskie. Pracownicy naukowi są autorami podręczników i skryptów akademickich.

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Piotr Borek

Prodziekani
dr hab. Marek Karwala, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dzfil@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 64 14, pok. 144
 • studia stacjonarne: 12 662 64 21, 12 662 64 14, pok. 31b, 144
 • studia niestacjonarne i podyplomowe: 12 662 64 22, pok. 31c
 • studia doktoranckie: 12 662 64 21, pok. 31b

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

 

O Wydziale

Na Wydziale Filologicznym prowadzone są prace eksploracyjne, źródłowe, interpretacyjne oraz edytorskie. Pracownicy naukowi są autorami podręczników szkolnych, skryptów akademickich oraz publikacji naukowych. Wydział oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, nowoczesne formy edukacyjne, dobrze wyposażone zaplecze naukowo-dydaktyczne, współpracę z ośrodkami zagranicznymi oraz możliwość realizacji zawodowych pasji.

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

p.o. Dziekan
dr Anna Stolińska

Prodziekan
dr inż. Krzysztof Bryła

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
wydz_mft@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 12, pok. 146
 • studia stacjonarne i niestacjonarne (informatyka): 12 662 61 12, pok. 146
 • studia stacjonarne i niestacjonarne (matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka): 12 662 61 12, pok. 145
 • studia podyplomowe: 12 662 61 12, pok. 145
 • studia doktoranckie: 12 662 61 12, pok. 146

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki

 

O Wydziale

Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym prowadzone są badania naukowe w Instytucie Matematyki (równania i nierówności funkcyjne, równania różniczkowe, logika matematyczna, stochastyka, zastosowania matematyki, dydaktyka matematyki), w Instytucie Fizyki (astronomia, fizyka dielektryków, fizyka powierzchni, fizyka teoretyczna, zastosowania fizyki, dydaktyka fizyki), w Instytucie Techniki (inżynieria materiałowa, mechatronika, ochrona środowiska, dydaktyka techniki) oraz w Instytucie Informatyki (metody obliczeniowe w fizyce, metody rozpoznawania obrazów, technologia informacyjna w nauczaniu).

 

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

Prodziekani
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dz_wgb@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 01, pok. 136
 • studia stacjonarne (geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna): 12 662 61 03, pok. 135
 • studia stacjonarne (biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska): 12 662 61 02, pok. 136
 • studia niestacjonarne: 12 662 61 03, pok. 135
 • studia podyplomowe: 12 662 61 03, pok. 135
 • studia doktoranckie: 12 662 61 02, pok. 136

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii
 • doktor nauk biologicznych w zakresie biologii
 • doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii

 

O Wydziale

Badania naukowe w Instytucie Geografii skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach metodologii nauk geograficznych, geomorfologii, geologii, hydrologii, geografii ekonomicznej, geografii społecznej, przedsiębiorczości, gospodarki przestrzennej, ochrony i kształtowania środowiska geograficznego, turystyki oraz dydaktyki geografii, przyrody i przedsiębiorczości. W Instytucie Biologii program badawczy obejmuje m.in. tematy z botaniki, fizjologii roślin, fizjologii zwierząt i toksykologii, ekologii, łowiectwa, parazytologii, genetyki, cytologii, zoologii oraz dydaktyki biologii, edukacji i komunikacji medialnej, chemii i dydaktyki chemii, biochemii.

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Prodziekani
dr Jan Franczyk
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
dziekwp@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 06, pok. 7N
 • studia stacjonarne: 12 662 61 10, pok. 2N; 12 662 61 09, pok 3N; 12 662 61 07, pok. 4N
 • studia niestacjonarne: 12 662 61 10, pok. 2N; 12 662 61 09, pok. 3N; 12 662 61 07, pok. 4N

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

 

O Wydziale

Tematyka badawcza Wydziału Pedagogicznego koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień pedagogicznych. Obszerny program badawczy obejmuje między innymi zagadnienia pedagogiki ogólnej i porównawczej, teorii wychowania, pedagogiki społecznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalnej. Prowadzone są także badania w dziedzinach nowych dla Wydzialu, czyli pracy socjalnej, edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwa narodowego i edukacji obywatelskiej.