Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, wydaniem dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu  na język angielski

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50
dyplomu ukończenia studiów wraz dwoma odpisami 60
dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40

 

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

 

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1-2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900
bezpieczeństwo państwa 3900 3700 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700
bezpieczeństwo zdrowotne 3900
biologia 4200 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200
filologia angielska 4700 4700 4700
filologia germańska 4600 4600 4600
filologia polska 3600
filozofia 4200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
historia 3400 3400 3600
informatyka 4000 3600 3600 – 
inżynieria bezpieczeństwa 4000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 4200 3800 3800
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
polityka społeczna 4200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 4200 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 4200
zarządzanie w służbach społecznych 3700

 

Podstawa prawna

Opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu, wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
elektronicznej legitymacji studenckiej 22
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym 20
duplikatu dyplomu ukończenia studiów 20
duplikatu suplementu do dyplomu 20

 

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

 

§ 3

  1. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką wnosi się na indywidualne konto generowane w systemie rekrutacyjnym.
  2. Pozostałe opłaty, o których mowa w § 1 oraz opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700  3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 – 
bezpieczeństwo państwa 3900
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 2000
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200 3200
filologia angielska 4700 4700
filologia polska 3300
filozofia 4200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
historia 3400
informatyka 5000 4600
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300
matematyka 4200 3800
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika 3800 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
praca społeczna 4200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 4200 3700
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka i rekreacja 4000

 

Podstawa prawna

Rok akademicki 2016/2017

Studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą uiszczać roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 w sześciu równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2016 r.
  • II rata – do 30 listopada 2016 r.
  • III rata – do 15 grudnia 2016 r.
  • IV rata – do 15 lutego 2017 r.
  • V rata – do 15 marca 2017 r.
  • VI rata – do 15 kwietnia 2017 r.

Osoby przyjęte na studia po 30 listopada 2016 r. wpłacają pierwszą i drugą ratę równocześnie.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

 

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-9/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2016/2017