29 kwietnia 2019 r. wprowadzono w życie Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który został przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 4/17.04.2019. Tym samym moc traci Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nowelizacji Statutu Uczelni.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 23 pkt 2, § 31-36, § 40-42, oraz przepisów działu VIII, które wchodzą życie z dniem uchwalenia Statutu.

Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Powołano Dziekanów Wydziałów, Przewodniczących Rad Dyscyplin i Pełnomocników Rektora ds. Dyscyplin:

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych – prof. dr hab. Piotr Borek
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia – dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia – dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Językoznawstwo – prof. dr hab. Stanisław Koziara
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo – dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo – prof. dr hab. Paweł Próchniak
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo – dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika – dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji – prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie – prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Matematyka – dr hab. Eliza Jabłońska, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne – dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne – dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Sztuki – dr hab. Łukasz Murzyn
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki – dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados

 

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Informatyka – dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Inżynieria Materiałowa – dr hab. inż. Iwona Sulima
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – prof. dr hab. Grażyna Wrona
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne – dr hab. Grzegorz Krawiec
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse – dr hab. Janina Pach, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Sztuce – dr Małgorzata Kaźmierczak

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2017 Rektora z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów.
 
Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 
Dokument zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.
 

25 marca 2019 r. powołano Radę Szkoły Doktorskiej na pierwszą kadencję, tj. od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

W jej skład weszli:

 • dr hab. Joanna Bar, prof. UP
 • dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
 • dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
 • dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, prof. UP
 • dr hab. Marceli Olma, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 • dr. hab. Dorota Probucka, prof. UP
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP
 • dr hab. Sebastian Wywiórski
 • dr Elżbieta Maj
 • mgr Jakub Pieczara (Samorząd Doktorantów UP)

 

Podstawa prawna

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak powołał dr. hab. Władysława Marka Kolasę, prof. UP na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zadania dyrektora

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie szkołą doktorską;
  • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  • organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  • monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  • powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  • sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  • podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  • współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  • wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  • dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  • sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  • przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  • przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  • współpraca z samorządem doktorantów.
 2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
  i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej

25 lutego 2019 r. Senat powołał Radę Uczelni. W jej skład weszli przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego:

 • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP – były dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego,
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP – kierownik Katedry Analizy Matematycznej,
 • prof. dr hab. Jan Rydel – członek komisji historycznych PAN i PAU,
 • inż. Kamil Firmanty – przewodniczący Samorządu Studenckiego UP.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. do Rady Uczeni powołano także osoby niezwiązane do tej pory z Uniwersytetem Pedagogicznym:

 • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – prodziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Uniwersytecie Warszawskim,
 • prof. dr hab. Dariusz Rott – wykładowca w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.


W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe,
 • składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.