Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na pojedyncze działania naukowe MINIATURA 2, do którego wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2018 r. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

  • posiadają stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
  • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
  • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN oraz w Biurze Nauki.

Dane Uniwersytetu niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku do NCN