Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza rekrutację pracowników do projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

W związku z realizacją projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 3 grudnia 2018 r. ogłaszamy rekrutację na szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Trwa rekrutacja na szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne (plakat)

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Pedagogicznego pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:

  • wypełnionego pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym Formularza zgłoszeniowego,
  • orzeczenia o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności – jeśli dotyczy),
  • klauzuli informacyjnej.

Nabór trwa od 3 grudnia 2018 r. do 17 grudnia 2018 r.

Dokumenty należy składać:

  • w Biurze Projektu (pok. 170) w godzinach od 8.00–15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zpu@up.krakow.pl – skany wypełnionych i podpisanych dokumentów.


Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry dydaktycznej w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Trwa rekrutacja na szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne