Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

  • Cudzoziemcy przyjęci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2016/2017 wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie)

  • Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do 30 września 2016 r., a za drugi semestr nie później niż do 19 lutego 2017 r.

  • Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

  • W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-15/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty przez cudzoziemców przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 (PDF 268 KB)

 

Opłata za wyższe lata studiów w roku akademickim 2016/2017

  • Studenci cudzoziemcy kontynuujący naukę na wyższym niż pierwszy roku, wnoszą opłatę za studia semestralnie, w następujących terminach: za semestr zimowy – do 31 października 2016 r.; za semestr letni – do 19 lutego 2017 r.

  • Studentowi, który zalega z odpłatnością za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-17/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (PDF 153 KB)