Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

  • Cudzoziemcy przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2016/2017 wnoszą opłatę za naukę semestralnie.

  • Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do 30 września 2016 r., a za drugi semestr nie później niż do 19 lutego 2017 r.

  • Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

  • Opłaty za naukę należy wnosić w euro (EUR) lub w przeliczeniu na złote polskie (PLN) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71124047221111000048524687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78124047221978000048516422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-6/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty przez cudzoziemców przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 (PDF 218 KB)

 

Opłata za wyższe lata studiów w roku akademickim 2016/2017

  • Studenci cudzoziemcy kontynuujący naukę na wyższym niż pierwszy roku, wnoszą opłatę za studia semestralnie, w następujących terminach: za semestr zimowy – do 31 października 2016 r.; za semestr letni – do 19 lutego 2017 r.

  • Studentowi, który zalega z odpłatnością za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-17/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (PDF 153 KB)