Trzecia edycja Konkursu literackiego Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • Zestaw trzech do pięciu utworów poetyckich (5 zestawów);
 • Odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
 • Wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie.

Terminy

Prace konkursowe powinny być przesłane do 24 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 24 czerwca 2019 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.
Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2019 r. podczas uroczystej gali.

Nagrody

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tysięcy złotych:

 • I nagroda – 3500 złotych
 • II nagroda – 2500 złotych
 • III nagroda – 1500 złotych
 • 5 wyróżnień po 600 złotych
 • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski.

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

 

Skład jury konkursowego

 • Józef Baran – poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
 • dr hab. Marek Karwala, prof. UP – literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
 • Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
 • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

Regulamin Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” 2019
Załączniki do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” 2019

Informacje szczegółowe na stronie internetowej organizatora