Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2017/2018 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie)

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2017 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2018 r.

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71124047221111000048524687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78124047221978000048516422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr R/Z.0201-27/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018