Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2017/2018
(PLN)
Administracja samorządowa 1350
Akademia lidera 1100
Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej 1200
Animacja życia literackiego 900
Animator życia seniora 1500
Arteterapia – sztuki plastyczne 2000
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 1200
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1300
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1100
Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego 1400
Cracoviana – miasto i region w turystyce 1500
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Dyplomacja publiczna 1450
Edukacja dla bezpieczeństwa 1200
Edukacja prawna i obywatelska 1100
Edukacja techniczna 2300
Edytorstwo 1500
Filologia polska – nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej 1700
Geografia 2450
Gerontoterapia 1400
Historia i wiedza o społeczeństwie 1950
Informatyka 1700
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 1700
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 1500
Komputerowe wspomaganie prac projektowych – CAx 1500
Komunikacja audiowizualna – tworzenie i badanie przekazów medialnych 1500
Lider edukacji osób starszych 1200
Logopedia 1900
Matematyka 1800
Mechatronika 1400
Media w edukacji: kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych. Wychowanie – profilaktyka 1500
Nauczanie etyki 1200
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 1900
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 1900
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 1400
Neurologopedia 2000
Odnawialne źródła energii 1350
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1400
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1700
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1400
Pedagogika specjalna – surdopedagogika 1400
Polityka społeczna i edukacja na rzecz osób starszych 1200
Praca socjalna na rzecz imigrantów 1300
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1400
Przedsiębiorczość 2100
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1400
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 1350
Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym 1200
Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe 1700
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 1200
Socjoterapia 1600
Streetworking – praca socjalna w przestrzeni publicznej 1500
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 1200
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 1400
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością 1400
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 1200
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1200
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości 1200
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 1200
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 1200
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 2200
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 1500

 

Podstawa prawna: