Drugi etap rekrutacji

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 Drugi etap rekrutacji

Aby zobaczyć pełną listę dostępnych kierunków i form studiów wystarczy wejść do katalogu kierunków, a kryteria wyszukiwania zawęzić do „otwarta rekrutacja”.

Dzień Otwarty

Tradycyjnie już, wiosną, otwieramy dla Was nasze drzwi. Zapewniamy szereg atrakcji – zaskakujące prezentacje, warsztaty i wykłady otwarte, zwiedzanie Uczelni (sal oraz laboratoriów), a także spotkania z kadrą dydaktyczną i studentami. 

Czekać na Was będą również punkty informacyjne, w których w przyjaznej atmosferze będziecie mogli porozmawiać o możliwościach, które daje Uniwersytet Pedagogiczny oraz skorzystać z pomocy doradców zawodowych.

W tym roku spotkajmy się już 19 marca w Uniwersytecie Pedagogicznym. Tymczasem jednak zobaczcie jak wyglądał Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego 2018.

Już dziś natomiast możecie dołączyć do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.

Gdzie znajdę informację na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Informacje zamieszczone są w elektronicznym informatorze o studiach.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, I lub II stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca)
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny
 • złożenia wymaganych dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia)

Jakie dokumenty muszę złożyć, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Każdy kandydat na studia składa niżej wymienione dokumenty:

 • formularz rejestracyjny (podanie) dostępny na stronie rekrutacja.up.krakow.pl
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kserokopię aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji
 • kserokopię dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2017/2018 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie lub przez Internet, na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. W przypadku wykonania przelewu internetowego, dowodem wniesienia opłaty jest wydruk z systemu komputerowego banku. Odcinek potwierdzający wpłatę kandydat dołącza do formularza rejestracyjnego (podania), wraz z innymi dokumentami. Komplet dokumentów składa w trybie i terminach ustalonych w elektronicznym informatorze. Dokonana przez kandydata opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów lub nieprzystąpienia kandydata do procesu kwalifikacji na studia.

Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku/specjalności studiów. Jeśli kandydat rejestruje się np. na trzy kierunki/specjalności studiów musi dokonać trzech wpłat, a ich potwierdzenia dołączyć do składanych na poszczególne kierunki/specjalności dokumentów.

System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli kandydat posiada potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie musi się martwić. Aby kwota została zaksięgowana na jego koncie, może upłynąć nawet kilka dni. Najszybciej informacja pojawi się po dokonaniu wpłaty przez internetowe konto bankowe, dłużej trwa księgowanie wpłat dokonanych na poczcie.

Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Niestety nie, ponieważ w trakcie rejestracji należy podać numer świadectwa maturalnego. Musisz poczekać, aż go otrzymasz i wtedy zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (nie dotyczy kierunków: animacja kultury w przestrzeni społecznej, grafika, malarstwo, wzornictwo, digital design).

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

O przyjęcie na studia II stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu składa zaświadczenie potwierdzające obronę (w oryginale), które otrzyma w Dziekanacie.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty a później zapisać się na studia?

Kandydat nie musi składać dokumentów osobiście, może to zrobić inna osoba. Obecność kandydata jest natomiast konieczna w momencie dokonywania wpisu na studia (po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia). Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem.
Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu "numer świadectwa dojrzałości" należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości.

Jakie wyniki brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

Które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z elektronicznego informatora o studiach. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury ("stara" czy "nowa").

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym ponieważ korzystniejszy jest przelicznik wyniku, co zwiększa szansę przyjęcia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – "nowa matura":
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają wg zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, w rankingu uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Przeliczniki nie są stosowane na kierunkach/specjalnościach, na których kryterium kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu kierunkowego zdawanego tylko na poziomie rozszerzonym.

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5.
Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.
Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na kierunek: filologia, specjalność filologia angielska, filologia romańska, filologia rosyjska, język hiszpański, język niemiecki lub język włoski komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:
– gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
– gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt
Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze "starą maturą" (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki czy specjalności. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci "asekurują się", składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego. Z tego względu rzadko podajemy go zainteresowanym.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Kandydat składa fotografie dopiero w momencie dokonywania wpisu na studia. Wymagane są 2 fotografie barwne, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Wymiary fotografii: 35×45 mm tj. jak do dowodu osobistego (format wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego z dnia 6 lutego 2009 r. /Dz.U. z 2009 r. nr 47; poz. 384/. Uwaga – fotografie przyjmowane są wyłącznie w postaci odbitek fotograficznych.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po przyjęciu się na studia – w dniu wpisu konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • wydruk formularza uzupełnienia danych osobowych ze strony w systemie rekrutacyjnym
 • oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości – tylko do wglądu
 • oryginał lub oryginalny odpis aneksu do świadectwa dojrzałości – tylko do wglądu
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji) – tylko do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska)
 • 2 aktualne fotografie (w formacie 35×45 mm) opisane imieniem i nazwiskiem
 • powiększoną kserokopię dowodu osobistego
 • dowód wpłaty 17 zł za legitymację studencką (dotyczy osób, które jeszcze nie posiadają legitymacji wydanej przez Uniwersytet Pedagogiczny) – wpłaty należy dokonać na konto bankowe podane na stronie kandydata
 • oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie w systemie rekrutacyjnym)
 • deklarację wyboru języka (dostępna na stronie w systemie rekrutacyjnym) – nie dotyczy wszystkich form studiów
 • umowy

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego.