Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia w zakresie:

 • wiedzy humanistycznej i społecznej niezbędnej do zarządzania instytucjami kultury, oświaty i organizacjami pozarządowymi, przydatnej w zdobyciu zatrudnienia w szerokim spektrum zmiennego rynku pracy
 • wiedzy o szeroko rozumianej kulturze i oświacie, ich historii, współczesnym statusie i zachodzących w nich zmianach
 • umiejętności zarządzania projektami, rozumowania, argumentowania i komunikowania, niezbędnych w pracy oraz umiejętności planowania i organizowania działalności zespołowej
 • umiejętności rozwiązywania dylematów zawodowych z zachowaniem zasad szacunku wobec odmiennych poglądów
 • umiejętności popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy poprzez organizację imprez kulturalnych, aktywizację lokalnych społeczności i promocję działań rozwijających sferę kulturowo-oświatową

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi posiada obszerną wiedzę w zakresie:

 • teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych, ich historii oraz zachodzących w nich zmianach oraz umiejętność udostępniania tej wiedzy innym
 • procesu komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji
 • prawa administracyjnego i oświatowego niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego
 • metod badania i analizy wytworów kultury, oświaty i organizacji pozarządowych

Absolwent posiada umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze:

 • menedżera instytucji kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych
 • lidera życia kulturalnego i oświatowego (promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, aktywizacja lokalnej społeczności z udziałem organizacji non profit, koordynowanie działań z tego zakresu)
 • komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i zachodzących w niej zmian
 • doradcy w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności (diagnozowanie i prognozowania potrzeb konkretnego środowiska, przygotowanie strategii zmian i ich monitorowanie).

Ponadto kompetencje zdobyte przez absolwenta dają mu możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl