Studia I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinarnym realizującym efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych. Absolwent tego kierunku uzyskuje kompetencje inżynierskie. Absolwent posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk technicznych, pozwalającą na rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich oraz wiedzę specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów, pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Kontakt

Instytut Techniki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 32
tel. 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl