Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Głównym celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania kompetencji społecznych niezbędnych do elastycznego dostosowywania się do wymagań rynku pracy i reagowania na jego aktualne i przyszłe potrzeby.

Cele kształcenia dotyczą głównie:

  • dostarczenia podstawowej wiedzy: z zakresu nauk o bezpieczeństwie, obronności, wybranych aspektach prawa, ekonomii i zarządzania; socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do wykonywanego zawodu; dotyczącej polityki bezpieczeństwa państwa, międzynarodowych stosunków wojskowych, współczesnych sojuszy oraz organizacji wojskowych i wojskowo-politycznych; na temat zasad i norm etycznych oraz aspektów ochrony własności intelektualnej; umożliwiającej zrozumienie struktury i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa;
     
  • rozwijania umiejętności: wyszukiwania, selekcji i analizy zróżnicowanych materiałów źródłowych, komunikowania się i negocjacji; przygotowywania i realizacji badań społecznych; samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania oraz stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami; analizy i interpretacji zjawisk społecznych, procesów zachodzących w strukturach związanych z obszarem bezpieczeństwa, analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji kryzysowych oraz projektowania działań praktycznych w tym zakresie; pozyskiwania i selekcjonowania merytorycznie właściwych informacji (w tym wykorzystania wiarygodnych źródeł internetowych), samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania posiadanych umiejętności; planowania i kierowania akcją w sytuacji kryzysowej na szczeblu gminy oraz podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności;
     
  • kształtowania kompetencji: pracy w zespole; świadomości posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się; aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, instytucjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego; wdrażania do samodzielnego i odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy; rozwijania przekonania o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i podejmowania refleksji dotyczącej dylematów moralnych, etycznych, merytorycznych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia bezpieczeństwo narodowe posiada przygotowanie do pracy w organach samorządowych, rządowych, administracji państwowej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach społecznych. Ponadto zdobyta wiedza umożliwia absolwentom tego kierunku podjęcie pracy zawodowej w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna) oraz w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Na mocy porozumienia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z Komendą Główną Policji z dnia 3 czerwca 2011 roku do programu studiów wprowadzono treści szkolenia podstawowego policjantów, co umożliwia absolwentom chętnym do pracy w Policji po ukończeniu studiów skrócenie szkolenia podstawowego i ułatwia podjęcie pracy w tym zawodzie. Absolwent, kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych, otrzymuje tytuł licencjata. Ma możliwość kontynuacji edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków

tel. 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl