Studia I stopnia, 3,5-roczne inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna jest:

  • umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy technicznej i uzyskanie tytułu inżyniera;
  • stworzenie warunków do nabywania przez studentów nowoczesnej wiedzy i stosowania jej w praktycznym działaniu;
  • praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych;
  • kształtowanie umiejętności uczenia się, rozwijania własnych umiejętności, komunikowania z otoczeniem oraz pracy w zespole;
  • kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych i poczucia odpowiedzialności.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia) ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie prostych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych działaniach technicznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci wszystkich specjalności nauczycielskich uzyskują również uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołach podstawowych.

 

Kontakt

Instytut Techniki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 32

tel. 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl