Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia a także przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z fizyki i jej zastosowań, podstawowa wiedza z matematyki, informatyki i technologii informacyjnych.

Studia z zakresu fizyki realizowane są z wykorzystaniem koncepcji umożliwiających osiągnięcie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zarówno o charakterze ogólnym jak i specyficznym, związanym z możliwością wyboru różnych specjalności kształcenia.

Uzyskane wykształcenie daje absolwentom szansę dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy i mobilności zawodowej poprzez wykształcenie umiejętności ustawicznego uczenia się i ciągłego uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i osobistych a także podnoszenia kwalifikacji na kolejnych etapach edukacji.

 

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, podstaw matematyki, informatyki i jej zastosowań, astronomii, a także podstaw przedsiębiorczości i funkcjonowania gospodarki rynkowej, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozwiązywać zarówno problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki i techniki a także przygotowany do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej przygotowani są do pełnienia roli nauczyciela przedmiotu przyrody, wychowawcy i opiekuna (posiadają odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wybranego rodzaju zajęć), a także do roli popularyzatora wiedzy, osoby przygotowanej do pracy w placówkach oświatowych, organizowania i planowania działalności popularyzującej naukę oraz prowadzenia podstawowych badań edukacyjnych. Posiadają umiejętność elementaryzacji wiedzy wybranej dziedziny do odpowiedniego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy wśród niespecjalistów.

Absolwent specjalności nienauczycielskiej jest przygotowany do pracy w laboratoriach fizycznych badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i technologii informacyjnej. Po specjalności fizyka z astronomią, absolwent jest przygotowany do: prowadzenia obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem małych teleskopów, pracy naukowej pod okiem opiekuna, propagowaniu fizyki i astronomii poprzez pracę w ośrodkach kulturalno-oświatowych, organizowanie ogrodów doświadczeń itp.

Dodatkowo absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Studia na kierunku fizyka kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia podejmowanie studiów drugiego stopnia, a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (np. studia doktoranckie i podyplomowe), umożliwiającą mu również dalsze samokształcenie, aktualizowanie własnej wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 515

tel. 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl