Studia I stopnia, 3,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej, opartej na dorobku nauk geograficznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych i technicznych, w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami przestrzeni i ich dynamiki;

  • wyrobienie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o planowaniu, zagospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią oraz prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu geografii oraz nauk ekonomicznych i technicznych;

  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej),

  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej (projektu inżynierskiego) absolwent studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej), uwarunkowań przyrodniczych gospodarowania przestrzenią oraz dodatkową wiedzę o charakterze technicznym. Potrafi odtworzyć, przeanalizować i objaśnić najważniejsze prawidłowości funkcjonowania i dynamiki różnej skali układów przestrzennych w aspekcie społeczno-gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym oraz współzależności występujące w tych układach. Umie korzystać z metod i narzędzi służących do pomiaru i opisu zjawisk społeczno-gospodarczych oraz planowania rozwoju jednostek terytorialnych.

Ma podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia pomiarów i obserwacji z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych i prawidłowo interpretuje ich wyniki. Potrafi analizować przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego w ujęciu globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz rozumie relacje kształtujące się między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), a także zna i potrafi omówić podstawowe procesy, które zachodzą w gospodarce.

Zna w stopniu podstawowym zasady tworzenia podstawowych dokumentów planistycznych (w tym planów zagospodarowania terenu), studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów, współpracy przy opracowywaniu systemów infrastruktury technicznej, planowania systemów transportowych, opinii związanych z przygotowaniem inwestycji, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz przygotowania i realizacji procesów rewitalizacyjnych. Zna podstawy racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego i kształtowania elementów zagospodarowania przestrzennego, co pozwala mu opracować opinię w tym względzie dla władz lokalnych (gmina, powiat) i regionalnych (województwo) w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy zawodowej.

Umie posługiwać się literaturą, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, podstawowymi instrumentami geodezyjnymi i pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych przestrzennych, posługuje się komputerem oraz podstawowymi programami GIS (Geographic Information System) w analizach przestrzennych oraz procesie planowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie podstawowe badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz podstawowe analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować dane społeczno-gospodarcze a uzyskane wyniki potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji. Posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności.

Absolwent studiów I stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych (w tym prawa autorskiego i własności przemysłowej), jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu swobodną komunikację z użyciem podstawowego słownictwa z zakresu geografii, nauk ekonomicznych i technicznych.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 442

tel. 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl