Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Przekazanie zaawansowanej wiedzy (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć ogólną wiedzę historyczną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej), w zakresie nauk historycznych, jak też znajomości podstaw warsztatu historyka, podstawowych metod badań historycznych i znajomości piśmiennictwa historycznego, umożliwiających orientację w pięciu głównych epokach historycznych, jak też rozumienie związków przyczynowo – skutkowych w ramach procesu dziejowego. Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i metodami warsztatu historyka, umiejętności wnioskowania, referowania i argumentowania w oparciu o źródła historyczne i najnowsze wyniki badań z zakresu nauk historycznych i pokrewnych.

Przygotowanie do prowadzenia pod kierunkiem, indywidualnie i zespołowo, prac i rozwiązywania problemów w zakresie nauk historycznych, z zachowaniem zasad szacunku i tolerancji wobec odmiennych poglądów i kultur, jak też zasady dążenia do przedstawiania i popularyzowania obrazu wydarzeń dziejowych i dziedzictwa historycznego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy historycznej.

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność: historia i społeczeństwo (nauczycielska)

W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent nauczycielskich studiów wyższych pierwszego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo” w szkole podstawowej (wybór specjalności od II roku studiów).

Specjalność: antropologia historyczna

W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w domach i centrach kultury, muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych, stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną, w galeriach sztuki, salonach wystawowych.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 324

tel. 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl