Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe jest:

  • Przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o podmiotach stosunków międzynarodowych, sferach ich aktywności oraz o wielopłaszczyznowych, historycznych i współczesnych procesach w różnych regionach świata;

  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać złożoność środowiska międzynarodowego i procesów w nim zachodzących, funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych oraz struktur społecznych. Celem jest także wykształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy rejestrujących procesy międzynarodowe w ich wymiarze społecznym, politycznym, gospodarczym oraz kulturowym;

  • Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności samodzielnego przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów i prac zespołowych czy też realizacji prostych prac badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

Studia pierwszego stopnia mają na celu przygotowanie absolwenta do realizacji różnorodnych karier zawodowych oraz aktywnych ról pełnionych w szeregu organizacji politycznych, społecznych, mediach czy też na poziomie lokalnym. Nabyte wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mogą być wykorzystywane w wielu zawodach tradycyjnie funkcjonujących na rynku pracy takich jak: pracownik instytucji sektora publicznego, dziennikarz, menedżer oraz w szeregu nowych zawodów takich jak: researcher, pracownik sektora HR, fundraiser. Ponadto pozyskana w toku studiów wiedza z zakresu procesów gospodarczych, funduszy strukturalnych UE oraz podstaw przedsiębiorczości, wyposaża absolwenta w kwalifikacje niezbędne dla inicjowania własnej działalności gospodarczej.

W toku studiów realizowana jest praktyka zawodowa.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne – są zatem przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia z zakresu stosunków międzynarodowych odwołują się także do wiedzy z innych dziedzin takich jak: politologia, historia, socjologia, ekonomia, psychologia. Umożliwia to wykształcenie zdolności analitycznego, abstrakcyjnego, interdyscyplinarnego myślenia oraz dokonywania syntezy, nadając jednocześnie sferze wiedzy charakter usystematyzowany i kompleksowy.

Absolwent studiów na kierunku stosunki międzynarodowe rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem międzynarodowych procesów politycznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych. Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów polityki międzynarodowej, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, a także dysponuje podstawową wiedzą w zakresie psychologii społecznej i socjologii. Potrafi opisywać rzeczywistość międzynarodową przy pomocy systemów teoretycznych, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację projektu badawczego.

 

Kontakt

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl