Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne 

 

Cel studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe posiada przygotowanie do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. informacji, menedżera systemów informacyjnych, zarządzającego zawartością/treścią systemów informacyjnych takich jak: serwisy informacyjne firm, instytucji i organizacji udostępniających dane w sieciach lokalnych i Internecie, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach danych, współczesnych wydawnictwach (książek, czasopism i dokumentów elektronicznych udostępnianych także w formatach mobilnych). Absolwent może również pracować w firmach infobrokerskich w charakterze researchera lub zarządzać projektami (firmowymi, unijnymi, grantami) za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych. Potrafi praktycznie zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę dotyczącą organizowania pracy w zespole, planowania, organizowania, kontrolowania i promowania działalności informacyjnej instytucji non profit i firm komercyjnych. Wie jak dobrać, selekcjonować, kreować, aktualizować i publikować informacje adekwatnie do potrzeb użytkowników. Orientuje się w różnych typach źródeł i zbiorów informacji; posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania oraz oceny informacji. Umie merytorycznie opracować i technicznie przygotować wszelkie typy dokumentów o charakterze informacyjnym. Potrafi wykorzystywać współczesne technologie w procesach organizacji i przepływu informacji, a także zarządzać treścią poprzez jej: tworzenie, edytowanie i udostępnianie.

Absolwent zna i potrafi dostosować do zmiennych potrzeb różnych grup użytkowników najlepsze praktyki w zakresie publikowania dokumentów cyfrowych. Zna i respektuje przepisy dotyczące ochrony danych i ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę ogólną umożliwiającą właściwy dobór i ocenę wartości informacji. Ma kompetencje pozwalające na odpowiedzialne zarządzanie i funkcjonowanie w sektorze usług informacyjnych.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Docenia konieczność stałego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Wykazuje się wiedzą o roli informacji w organizacji pracy, otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do aktywności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl