Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest:

  • uzyskanie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, w tym o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych;

  • przekazanie rozszerzonej wiedzy o stosowanej metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych, pozwalających opisywać zjawiska i procesy zachodzące z udziałem administracji publicznej, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;

  • przekazanie zaawansowanej wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;

  • kształcenie świadomej (refleksyjnej i krytycznej) percepcji, umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji jak i relacji administracji z państwem, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;

  • uzyskanie umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, w tym w ramach wielu rodzajów aktywności związanych z zawodem;

  • wykształcenie świadomości samodzielnego uzupełniania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, projektowania własnej ścieżki kształcenia, odgrywania rozmaitych ról obywatelskich, w tym samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji wyborczych, uczestniczenia w konstruowaniu projektów aktywności obywatelskiej, konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, respektowania różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, bycia promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci na kierunku administracja nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych; uzyskują wszechstronnie przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów czy innych przedsięwzięć zgodnie z interesami danej społeczności czy potrzebami rynku pracy. W zakresie kompetencji absolwent uzyskuje nawyki systematycznego kształcenia, świadomość zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne wymagania rynku pracy, potrzebę ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia drugiego stopnia z zakresu administracji poprzez odwoływanie się do wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, socjologii czy innych nauk społecznych pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań. Pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych usytuowanych na płaszczyźnie szeroko rozumianej administracji.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja wykazuje się wiedzą i zdolnością do rozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym zagadnień z zakresu publiczno-prawnych form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego oraz prawa prywatnego stosowanego w administracji publicznej. W trakcie nauki na studiach drugiego stopnia absolwent poznał treści zawierające w sobie rozległe informacje o procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowo-administracyjnym, o historii myśli ustrojowo – administracyjnej, o zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. W ramach studiów zaznajomił się w poszerzonym zakresie, między innymi z prawnym statusem jednostki na gruncie szczegółowych regulacji prawa administracyjnego, zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej, czy prawem administracyjnym UE.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja zdobył wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwalają na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym.

Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl