Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe otrzymują tytuł magistra ze specjalnościami:

  • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;
  • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej;
  • bezpieczeństwo informacyjne w sektorze publicznym.

Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe posiadają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do udziału w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością, zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym oraz pracy na stanowiskach w różnych obszarach działalności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Potrafią efektywnie posługiwać się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Mogą być zatrudnieni w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego w zakresie uzyskanej specjalności w organach samorządowych, rządowych, administracji państwowej, organizacjach społecznych oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwenci mogą podejmować studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe nabywają wiedzę z obszaru nauk społecznych, różnych rodzajów struktur bezpieczeństwa, różnych rodzajów instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Znają wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne, filozoficzne i społeczne, będące podstawą podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa. Mają podstawową wiedzę o relacjach występujących pomiędzy elementami systemów bezpieczeństwa.

Dysponują umiejętnościami interpretacji zjawisk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, stosowania nowoczesnych technologii (ICT) do prowadzenia badań społecznych oraz interpretacji danych pozyskanych w wyniku prowadzonych badań, analizy procesów zachodzących w różnego rodzaju strukturach związanych z obszarem bezpieczeństwa, analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, posługiwania się podstawami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji kryzysowych oraz analizowania strategii działań praktycznych w tym zakresie, posługiwania się narzuconymi normami i regułami w celu osiągnięcia zakładanego celu, wykorzystania zdobytej wiedzy do merytorycznego rozstrzygania dylematów moralnych, etycznych i filozoficznych, związanych z wykonywaną pracą zawodową.

Cechują się kompetencjami społecznymi aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego; pracy w zespole, pełniąc różne role, przyjmując i dedykując wykonawstwo zadań, działając w sposób przedsiębiorczy.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
tel. 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl