Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest:

  • przekazanie pogłębionej wiedzy związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa;

  • przekazanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych pozwalających na opisanie złożonych, różnorodnych procesów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz diagnozę i analizę występujących tam problemów;

  • wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o współczesnym wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;

  • wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej;

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów na stanowiskach w sektorach publicznym i prywatnym, które realizują zadania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Potrafią scharakteryzować czym jest dla państwa bezpieczeństwo, wymienić jego poszczególne komponenty, dokonać ich gradacji. Są zatem przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania różnorodnych funkcji w systemie zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia drugiego stopnia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego pozwalają wykształcić umiejętność analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, wojskowych i występujących zagrożeń w skali państwa, regionu. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowania działań własnych oraz innych inicjowanych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego. Przyszły absolwent może podjąć pracę w wyspecjalizowanych komórkach państwowych i pozapaństwowych, które realizują zadania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwenci studiów drugiego stopnia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji oraz samodzielnego kontynuowania badań naukowych, mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych lub trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kontakt

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ip@up.krakow.pl