Studia II stopnia, 1,5-roczne lub 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna jest:

  • umożliwienie studentom poszerzenia posiadanej wiedzy technicznej i uzyskanie tytułu magistra;
  • stworzenie warunków do nabywania przez studentów nowoczesnej wiedzy i stosowania jej w praktycznym działaniu;
  • praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych;
  • kształtowanie umiejętności uczenia się, rozwijania własnych umiejętności, komunikowania z otoczeniem oraz pracy w zespole;
  • kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych i poczucia odpowiedzialności.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia):ma poszerzoną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych działaniach technicznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, samorządowej i państwowej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu oraz w przypadku specjalności nauczycielskiej – uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Kontakt

Instytut Techniki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 32
tel. 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl