Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury wybranego obszaru języka oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się biegłą, zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu historii, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych. Potrafi gromadzić, analizować i przekazywać informacje ogólne i naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołu naukowego. Dysponuje także kompetencjami interdyscyplinarnymi pozwalającymi na wykorzystanie znajomości języka i wiedzy o języku w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent jest przygotowany także do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalizację nauczycielską, jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy w sektorze edukacji. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze ogólnym, jak i zawodowym.

Absolwent specjalizacji przekład w biznesie posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne w pracy tłumacza. W aspekcie praktycznym posiada umiejętność przekładu tekstów użytkowych i wybranych tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, a także potrafi samodzielnie tworzyć i rozwijać swój warsztat tłumacza.Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w obszarze szeroko rozumianych usług językowych, w tym przede wszystkim tłumaczeniowych w firmach o różnym profilu, prowadzących działalność tłumaczeniową, promocyjną, wydawniczą, biznesową, a także w sektorze usług zw. z tworzeniem i przetwarzaniem danych.

Absolwent specjalizacji nauczycielskiej z modułem translatorycznym jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy w sektorze edukacji, jak również dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielny przekład tekstów użytkowych i wybranych tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pok. 101
tel. 12 662 67 31
germ@up.krakow.pl