Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku filozofia mają na celu wykształcenie absolwenta, który zdobędzie pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie filozofii, które przygotują go do samodzielnej pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych oraz w każdym obszarze, gdzie przydatna jest znajomość wiedzy filozoficznej, wiedzy o społeczeństwie oraz ekonomii.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna w stopniu poszerzonym nurty filozoficzne i główne koncepcje europejskie, jak również największych pozaeuropejskich kręgów cywilizacyjnych. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń; również na temat wybranych systemów norm i reguł: prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych, organizujących struktury i instytucje społeczne. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii, etyki i pedagogiki w celu analizy złożonych problemów społecznych i wychowawczych.

Absolwent zyskuje uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia z filozofii. Poszerzenie zakresu kierunkowych efektów kształcenia o moduł wiedzy o społeczeństwie oraz specjalizację w ramach filozofii dla gospodarki, z położonym naciskiem na coaching, stwarza również możliwość dalszego rozwoju zawodowego w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl