Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne, niestacjonarne i wieczorowe 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku geografia jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie filozofii nauki ze szczególnym uwzględnieniem geografii;

  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej lub regionalnej w stopniu pozwalającym na pogłębione rozumienie faktów w niej występujących;

  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: formułowania problemu, zaplanowania badań z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i realiów prawnych i ich przeprowadzenia;

  • przygotowanie do: pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, upowszechniania wyników badań i opinii;

  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie, profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych oraz prowadzenia dalszego rozwoju naukowego.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów, napisaniu pracy magisterskiej oraz złożeniu egzaminu magisterskiego absolwent rozumie mechanizmy zarządzania środowiskiem przyrodniczym oraz mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego różnej skali systemów przestrzennych (od skali lokalnej po skalę regionalną, krajową i globalną). Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy.

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, opartą o szerokie podstawy nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk geograficznych, metod analizy przestrzennej oraz statystyki umożliwiające własny rozwój naukowy w wybranej przez siebie szczegółowej dyscyplinie naukowej (geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, regionalnej) oraz w pracy zawodowej.

Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania (terenowe, laboratoryjne), opracowywać wyniki badań, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych, jak również w formie popularno-naukowej.

W swojej pracy potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury, wykorzystuje i potrafi tworzyć różnego typu bazy danych geograficznych i statystycznych, posługuje się ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, sprawnie posługuje się podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, ma podstawową wiedzę z zakresu geoinformacji oraz teledetekcji, potrafi wykonywać zaawansowane analizy z wykorzystaniem narzędzi GIS. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi pracować dla potrzeb planowania i projektowania lokalnych i regionalnych układów przestrzennych.

Ponadto posiada poszerzoną wiedzę, oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności nauczycielskiej lub nienauczycielskiej wybierając specjalność nauczycielską, absolwent posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i posiada uprawnienia do nauczania geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu geografii oraz w przypadku realizacji odpowiedniej specjalności także drugiego przedmiotu.

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole nad danym zadaniem badawczym, jest świadom konieczności poszerzani, a swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem. Absolwenci specjalności nauczycielskich, są przygotowani do pracy dydaktycznej na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 442
tel. 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl