Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest zdobycie uporządkowanej, prowadzącej do specjalizacji wiedzy z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o mediach, ich historii, budowie, funkcjach, celach organizowania i funkcjonowaniu instytucji, związanych z działalnością medialną oraz zintegrowanie tej wiedzy z perspektywami, właściwymi dla filozofii, psychologii, socjologii, antropologii, historii, historii sztuki, teatrologii i filmoznawstwa.

Studia mają też za cel wykształcenie umiejętności wykorzystywania specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym zwłaszcza przekazów medialnych), a także zdobycie umiejętności korzystania z metodologii badań i głównych teorii w obszarze kulturoznawstwa i wiedzy o mediach dla rozwiązywania złożonych problemów badawczych.

Celem studiów jest także rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze i efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju, Europy.

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość pracy w obszarze krytyki filmowej, teatralnej i telewizyjnej, w charakterze menedżera kultury, a także podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych i ubiegania się o przyjęcia na studia trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest przygotowany do pracy:

  • jako dziennikarz w nowych mediach (specjalność: dziennikarstwo w nowych mediach);

  • jako menedżer i animator kultury (specjalność: menedżer i animator kultury);

  • w charakterze coacha medialnego (specjalność: coach medialny);

  • w charakterze specjalisty ds. psychologii mediów i komunikowania, profesjonalnie zajmującego się analizą, wykorzystaniem i tworzeniem tekstów i raportów medialnych oraz analizą wpływu mediów – zwłaszcza nowych – na procesy społeczne charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw informacyjnych. Jest przygotowany do prowadzenia komunikacji z użyciem nowych mediów, w tym społecznościowych, do planowania i prowadzenia kampanii informacyjnych i społecznych (specjalność: specjalista ds. psychologii mediów i komunikowania).

Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia i/lub studiach podyplomowych. Absolwent posiada specjalistyczne wykształcenie humanistyczne i uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o mediach. Zna specjalistyczną terminologię kulturoznawczą i medialną, zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

Absolwent identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla kulturoznawstwa i wiedzy o mediach oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu specjalistyczne ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o mediach.

Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować specjalistyczną bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Absolwent zna specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl