Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest umożliwienie zdobycia pogłębionej i rozszerzonej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do efektywnego, refleksyjnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości:

  • dostarczenie wiedzy: pogłębionej i rozszerzonej, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię; szczegółowej, uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji; ułatwiającej rozumienie rozwoju pedagogiki i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną;
  • rozwijanie umiejętności: profesjonalnego posługiwania się warsztatem diagnostycznym; wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów; prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research); formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia; dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie swojej specjalności; integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;
  • kształtowanie kompetencji: wrażliwości na problemy edukacyjne; gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej; gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołem; odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

 

Sylwetka absolwenta

W ramach kierunku pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) funkcjonują następujące specjalności:

Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza
Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej pedagoga w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz innych instytucjach prowadzących różnorodne formy aktywizacji społecznej. Posiada przygotowanie pedagogiczne, a w związku z tym posiada kwalifikacje do kształcenia w zakresie aktywizacji i pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkołach średnich (licea ogólnokształcące, technika), szkołach policealnych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz placówkach doskonalenia nauczycieli.

Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe
Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej pedagoga oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - doradcy zawodowego w różnego typu szkołach na poziomie średnim i policealnym oraz w zakładach kształcenia i dokształcania, różnego typu poradniach, a także pracy na stanowisku doradcy w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, które zajmują się doradztwem personalnym, szkoleniami, przygotowaniem strategii rozwoju pracowników, systemami ich zatrudniania i motywowania.

 

Kontakt

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul.Ingardena 4
tel. 12 662 65 99, 12 662 66 00