Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna jest:

  • dostarczenie w oparciu o opis zawarty w efektach kształcenia pogłębionej uporządkowanej wiedzy pedagogicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;

  • kształtowanie umiejętności interpersonalnych, dokonywania diagnozy, projektowania sytuacji edukacyjnych, rozwijanie umiejętności badawczych;

  • kształtowanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, poszanowanie autonomii i podmiotowości w relacjach z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otwartość, refleksyjność, twórcze podejście do rozwiązywania problemów, odpowiedzialność.

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna:

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specj. terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna posiada kompetencje pedagoga specjalnego: wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania i pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym, rozpoznawania ich stanu, uwarunkowań oraz procesu rehabilitacji i edukacji. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej.

Posiada kwalifikacje do prowadzenia:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych terapeutycznych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • zajęć rewalidacyjnych w placówkach specjalnych;
  • zajęć rewalidacji indywidualnej w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych;
  • zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach, w których ma miejsce proces terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy.

 

Specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Absolwenci kierunku pedagogika specjalna, specj. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka posiada kompetencje pedagoga specjalnego: wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, zagrożonych niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnością. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalnego – terapeuty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach organizujących działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przedszkole, szkoła podstawowa, publiczna i niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki specjalne).

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pok. 110
tel. 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl