Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku politologia jest:

  • przekazanie zaawansowanej wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, determinantach działań podejmowanych w instytucjach państwa, szeroko rozumianej administracji, w tym związanej z zadaniami samorządu terytorialnego, czy w organizacjach III sektora;

  • przekazanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać instytucje polityczne, diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa oraz analizować zachodzące w nim procesy;

  • wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, a także rozpoznanych metod analizy naukowej oraz umiejętności komunikowania swojej wiedzy z preferencją do argumentowania opartego na racjonalnych przesłankach;

  • wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku politologia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone ze znajomością realiów współczesnego świata, rozumieniem jego pluralistycznych właściwości, elastycznością i mobilnością. Tym samym jako absolwenci są przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych; uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich i innych usytuowanych w szeroko rozumianej sferze publicznej. Założone kształcenie kompetencji komunikacyjnych, pozostających w związku z edukacją obywatelską, jest zgodne z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia drugiego stopnia z zakresu politologii pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych usytuowanych w szeroko rozumianym polu polityki. Poprzez akcentowanie interaktywnych, związanych z nowoczesnym komunikowaniem aspektów życia społecznego studia politologiczne umożliwiają także swobodne poruszanie się w cyberprzestrzeni i w środowisku międzynarodowym. Absolwent studiów politologicznych wykazuje się wiedzą i zdolnością rozumienia procesów politycznych (czy szerzej społecznych lub gospodarczych). Jest przygotowany do wyszukiwania, selekcjonowania i systematyzowania informacji przydatnych w konstruowaniu rozmaitych projektów. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom normatywnego i etycznego kontekstu działań inicjowanych w polityce. Może wykorzystać swoje kierunkowe kompetencje do rozwiązywania problemów pojawiających się w dziedzinach związanych z jego specjalnością.

Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia różnego typu karier zawodowych. W zależności od wybranej specjalności mogą starać się o pracę w biurach poselskich, administracji publicznej, w obsłudze władz lokalnych, w instytucjach samorządu i lokalnych instytucjach zarządzających bezpieczeństwem (ponadto w innych zawodach z grupy elementarnej oznaczonej kodem 2633 oraz z grupy dużej oznaczonej kodem 11 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, za: www.psz.praca.gov.pl).

Absolwenci kierunku są przygotowani do aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i trening intelektualnej ciekawości mogą być wykorzystane w profesjach zgodnych z wybraną specjalnością oraz w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach, takich jak researcher, broker informacji, fundraiser.

Absolwenci wykazujący inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Politologii
ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl