Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe jest:

  • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowej współczesnych stosunków międzynarodowych, właściwościach określonych systemów międzynarodowych, roli i wadze poszczególnych uczestników procesów zachodzących we współczesnym świecie;

  • przekazanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych pozwalających na opisanie złożonych, różnorodnych procesów rzeczywistości międzynarodowej oraz diagnozę i analizę podstawowych problemów środowiska międzynarodowego i jego uczestników;

  • wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o współczesnym świecie stosunków międzynarodowych, procesach w nim zachodzących oraz umiejętności przekazywania swojej wiedzy przy jednoczesnym wykorzystaniu argumentacji bazującej na rzetelnych, racjonalnych przesłankach;

  • wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne – są zatem przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia drugiego stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają wykształcić umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej współczesnych stosunków międzynarodowych.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych w skali regionalnej i globalnej. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej nad rozmaitymi projektami. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowanych działań własnych oraz inicjowanych w polityce. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w ściśle określonym zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Kontakt

Instytut Politologii
ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl