Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w obszarze szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych. Przygotowanie do wykonywania prac z zakresu technologii tradycyjnych i współczesnych, również w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Posługiwanie się pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej i narzędzi współczesnego projektowania. Świadomość aktualnych zagadnień kultury i sztuki. Aktywne uczestniczenie w bieżącym dyskursie artystycznym. Zdobycie gruntownej i szerokiej wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki. Uzyskanie rozumienia złożonego charakteru procesów kulturowych, znaczenia twórczości indywidualnej, struktur instytucji edukacyjnych i kulturalnych, nabycie umiejętności współpracy z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Przygotowanie do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych. Uczestnictwo w rynku sztuki oraz w rynkach usług projektowych, kulturalnych i edukacyjnych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich kierunku Art & Design otrzymuje tytuł magistra sztuki. Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie – zależnie od wybranej specjalności ART lub DESIGN - sztuk pięknych lub sztuk projektowych. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju. Absolwent posiada umiejętność swobod-nego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze wybranej dyscypliny. Dysponuje wie-dzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się i pracę zawodową w obszarze no-wych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w podmiotach rynkowych związanych z twórczością artystyczną i projektową. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki, mechani-zmy reklamy i promocji działań artystycznych. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Oferowana na obydwu specjalnościach bogata oferta kursów do wyboru pozwala na pogłębiony roz-wój indywidualnej drogi twórczej. Absolwent jest przygotowany do realizacji własnych niezależnych koncepcji w zakresie wybranych dyscyplin sztuki, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy o znaczeniu i sposobach oddziaływania poszczególnych elementów strukturalnych dzieła. Potrafi łączyć zróżnicowane formy wyrazu plastycznego w ramach działań twórczych w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie współczesne uwarunkowania oraz konteksty społeczne i kulturowe działań artysty i projektanta. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki i narzędziami współczesnego dizajnu.

W ramach specjalizacji nauczycielskiej dostępnej dla absolwentów studiów I stopnia posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu na II etapie edukacyjnym, absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na ponadpodstawowym etapie eduka-cyjnym oraz do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w instytucjach kultury i sztuki. Zna i rozumie procesy społeczno – kulturowe oraz rozwojowe, leżące u podłoża kształtowania się osobo-wości. Umie radzić sobie z problemami wychowawczymi i rozwiązywać je we współpracy z innymi podmiotami. Potrafi realizować dydaktyczne i wychowawcze zadania szkół i placówek pozaszkolnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu. Potrafi stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy. Umie organizować i oceniać pracę uczest-ników działań dydaktycznych.

W zależności od wybranych kursów absolwent potrafi kreatywnie współpracować i kierować pracą w ramach publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w ramach podmiotów art-biznesu. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój oso-bowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej, edukacji artystycznej oraz animacji i organizacji działań twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, in-stytucji i grup społecznych.
Uzyskany tytuł magistra sztuki daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

 

Kontakt

Dziekanat Wydziału Sztuki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl